मंगलवार, 12 जुलाई 2011

पाठयेम संस्कृतं गीतम्‌ - 5

                                गीतम्‌ - 5

पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान्‌ ।
प्रापयेम भारतं  सपदि परमवैभवम्‌ ॥धृ॥

व्यक्तियोजकत्वमेव  नायकत्वलक्षणम्‌
धर्मसेवकत्वमेव  शास्त्रतत्त्वचिन्तनम्‌
स्नेहशक्तिशील-शौर्य देशभक्तिभूषितम्‌
          साधयेम शीघ्रमेव  कार्यकर्तृमण्डलम्‌ ॥1

                              हिन्दुबन्धुमेलनेन  सर्वदोषनाशनम्‌
                              उच्चनीचजातिराज्य-भेदभाववारणम्‌
                              सामरस्यरक्षणेन  शान्तिपूर्णजीवनम्‌
                              कालयोग्यमेतदेव  मोक्षदायिदर्शनम्‌ ॥2

जीवनस्य  लक्ष्यमेव  राष्ट्रकर्मसाधना
सङ्‌घशक्तिवर्धनाय   दिव्यभव्ययोजना
व्यक्तिरस्तु  वर्तिकेति मामकीन भावना
          साधितास्तु माधवस्य विýविजयकामना ॥3