मंगलवार, 12 जुलाई 2011

वन्दे भारतमातरं गीतम्‌ - 8

वन्दे भारतमातरं वदभारत ! वन्दे मातरम्‌,
वन्दे मातरम्‌वन्दे मातरमवन्दे मातरम्‌ ॥
                
जन्मभूरियं वीरवराणां   त्यागधनानां धीराणाम्‌,
मातृभूमये लोकहिताय च नित्यसमर्पितचित्तानाम्‌ ।
जितकोपानां कृतकृत्यानां वित्तं तृणवद्‌ दृष्टवताम्‌,
मातृसेवनादात्मजीवने    सार्थकतामानीतवताम्‌ ॥1

ग्रामे  ग्रामे  कर्मदेशिकास्तत्त्ववेदिनो  धर्मरताः,
अर्थसंचयस्त्यागहेतुको  धर्मसम्मतः  काम इह ।
नश्वरबुद्धिः  क्षणपरिवर्तिनी काये  आत्मन्यादरधीः,
जातो यत्र हि स्वस्य जन्मना धन्यं मन्यत आत्मानम्‌ ॥2

मातस्त्वत्तो  वित्तं  चित्तं  सत्वं प्रतिभादेहबलम्‌,
नाहं कर्त्ता कारयसि त्वं निःस्पृहता मम कर्मफले ।
अर्पितमेतज्जीवनपुष्पं   मातस्तव   शुभपादतले,
नान्यो मन्त्रः नान्यचिन्तनं नान्यद्‌देशहिताद्धिः ऋते ॥3