मंगलवार, 11 अगस्त 2015

वाणी वन्दना


                              वीणावादिनि! वीणां वादय।।

षड्जादिकसप्तस्वरसाध्यं नादमनाहतमद्य निनादय।।

जीवनगतिं रुणद्धि सर्वतोऽप्यन्धतमिस्रामयपरिवेशः।
सम्प्रसार्य चन्द्रिके निजाभां सम्प्रति जन-गण-मन आह्लादय।।

त्रिविधतापसन्तप्तो लोको विषमज्वालावृतो दह्यते।
करुणामयि निजकृपादृष्टिदं स्नेहवितानमचिरमाच्छादय।।

आच्छादय नूतने विहायसि नवसङ्कल्पघटाः रसपूराः।
वर्षं वर्षं मधुमय्यमृतं कलुषकलङ्कमखिलमुत्सादय।।

बहुशोऽप्युत्थानस्य प्रलापो विवर्धते ह्यपशब्दाभ्यासः।
परिष्कृत्य तच्छब्दचेतनामर्थविवेकमतिं सम्पादय।।

प्रकृतिमङ्कारोऽभिभवत्यथ सत्त्वं रजो तमोऽभिनिविष्टमम्।
महदुद्भाव्य सर्जनाभूमावध्यवसायधियं प्रतिपादय।।
                                                                             लेखिका- डाॅ0 नवलता