परिशीलनम्

                 


प्रवेशाङकः
विषयः                                                                                 लेखकः                                पृष्ठ संख्या
पड्क्तिपावनताया वैदिकी मीमांसा                                       पद्भूमषण-बलदेवोपाध्यायः          1
व्याकरणशास्त्रीया उदृश्सता तदवच्छेदकस्वरुपोपसोगाः        पं0 केदार नाथ ओझा                  6
वेदेषु यजुर्वेदः                                                                       पं0 ओंकारनाथ द्विवेदी             11
प्राचीन-भारतीय-हास्यव्यङगयप्रधाननर्मशौली-                     आचार्य भागीरथप्रसाद त्रिपाठी
परम्परापर्सालोचनाम्                                                             ’वागीशःशास्त्री‘                      16
वैयाकरणरीत्या सत्तास्वरुपनिरुपणम्                                   डा0 रामयत्न शुक्लः                21
मुरारिपदचिन्ताया भवभूतेस्तु का कथा                                   डा0 चन्द्रभानु त्रिपाठी               37
पाणिनीयव्याकरणस्य सामथ्र्यम्                                          श्री मनुदेवभट्चार्यः                   41
किमर्थं काव्यम्, कथच्च काव्यम्                                       स्व0 आचार्यः मधुसूदनशास्त्री       53
ख्यातिवादानां सङ्ग्रहः                                           पद्भूमषण - श्रीपटृाभिराम शास्त्री              48
सर्वंचेतनम्                                                                       पं0 रघुनाथ शर्मा                          64
हिन्दूधर्मावबोधे प्रमाणपर्यालोचनम्                   आचार्यः गजाननशास्त्रि- मुसलगांवकर        75

द्वितीयोङकः

प्रसादोपेता ईसावास्योपनिषत्                                    आचार्यः शिव प्रसाद द्विवेदी                1
अजपारहस्यम्                                                           प्रो0 बटुक नाथ शास्त्री खिस्ते              3
भारतीय काव्य शास्त्रस्य विकासेमम्मटाचार्यस्य योगदानम्    आचार्य डा0 वनेश्वर पाठकः    8
कविभारती                                                                डा0 रसिक बिहारी द्विवेदी                16
नूतन शिक्षानीतेः प्राच्य भारतीय
शिक्षनीत्या सह सामज्जस्यम्                                    डा0 धुनीराम त्रिपाठी                         22
सुतरापोषणीया राष्ट्रैकता                                           श्री प्रयागदत्त चतुर्वेदी                      25
शास्त्रेषु प्रदूषणस्य निषेघः                                          डा0 योगमाया                                 27
इतिहासमुकुरे अयोध्या                                             डा0 राम शंकर त्रिपाठी                      31
रामाष्टकम्                                                               प्राचार्य एच0 ए0 शाण्डिल्य           34
प्रभातकाले किं तैलविन्दुभिः                                    आचार्यविश्वनाथ पाठकः                35
नैजं परस्मैददते वदान्याः                                         वैद्यराम स्वरुप शास्त्री                  36
प्रथिता सुवर्णता मे जायते निर्झरी हन्त                      मिश्रोऽभिराज राजेन्द्र                 37
क्षणोपायनम्                                                              डा0 हरिदत्त शर्मा                     38
स्वातन्त्रयचिन्तनानि                                                डा0 रुद्रदेव त्रिपाठी                    39
दीनते! त्वं न कुत्र                                                      डा0 भगवती लाल राजपुरोहित   40
वसन्त समयः                                                            डा0 इन्द्र मोहन सिंह                 40
हास्यव्यंग्यविनोदेन कालो गच्छतिधीमताम्             डा0 प्रशस्य मिश्रः शास्त्री               41
कथमपि तत्र न गन्तव्यं चायो यत्र न प्राप्यते               डा0 विनोद कुमार तिवारी              42
किं देवेन निर्मितं किंच मनुष्येण                                  डा0 सुधुम्नाचार्य                         43
समासः                                                                      डा0 केशव चन्द्र दाशः                   45
इदमेव सत्यम्                                                          डा0 श्रीमती मुकुल रानी त्रिपाठी         46
सदाशक्तिः संघे भवति मनुजानां कलियुगे                 आचार्य राम प्रसाद त्रिपाठी             49
संस्कृतिर्नैव रक्ष्या विना संस्कृतम्                               प्रो0 हरी लाल वर्मा                       50
पीतपुष्पाणि(दि डैफोडिल्स)                                       डा0 रामशंकर तिवारी शारदेयः          51
भरद्वाजं प्रति(टु दि स्काइ लार्क)                                डा0 रामशंकर तिवारी शारदेयः           52
भारते संस्कृतक्षेत्रम्                                                     श्री कृष्ण नारायण पाण्डेय              53

तृतीयाङकः

वैदेशिकविदुषां संस्कृत रचनाः                                            डा0 सत्यव्रत शास्त्री                     1
वैष्णवनये भक्तिस्वरुपम्                                                  डा0 अशोक चटर्जी                     10
कर्तृकर्मणोः कृति इतिसू़त्रार्थविचारः                             पेरि सूर्यनारायण शास्त्री                  28
औपनिषद-दर्शनम्                                                      डा0 आद्याप्रसाद मिश्र                    33
भारते संस्कृतम्                                                      पं0 पट्टाभिरामशास्त्री पद्मभूषणम्          40
तलतरुर्बवीति                                                                   पं0 आनन्द झा                          44
सौन्दर्यशास्त्रस्य पारदृश्वामहाकविः कालिदासः             डा0 रसिकबिहारी जोशी                 47
शब्दबोधे मुख्यविशेष्य                                             एन्0 एस्0 रामानुजताताचार्यः             56

चतुर्थाङकः

विषयः                                                                                    लेखकः                     पृष्ठ संख्या
भारत-नाट्यशास्त्रम् सिद्धान्त प्रयोगश्च                                     डा0 भोलाशंकर व्यास          1
वेणीसंहारे प्राचीननाट्यकर्मणां प्रभावः                                    डा0 अशोक शास्त्री               26

विंशशताब्दिकं संस्कृतनाटकम्                                                प्रो0 रामजी-उपाध्याय          40

पच्चमाङकः

विषयः                                                                        लेखकः                          पृष्ठ संख्या
सम्पादकीयम्                                                   प्रो0 युगलकिशोरमिश्रः                       1
वेद स्वरुपविनिर्णयः                                           डा0 हर्षनारायणः                           3
वेदापौरुषेयत्व                                                डा0 पारसनाथ द्विवेदी                      11
वेदमन्येष्वस्मच्छब्दविचारः                                    म00 गिरिधरशर्मा चतुर्वेदः       16
वैदिकमाङ् मये रूद्रः                                           डा0 मुहम्मदइसराइल खाँ               25
वैदिक यज्ञसंस्थाया अध्यात्मिकं स्वरूपम्               प्रो0 युगलकिशोरमिश्रः                     30
वेदेषु प्रकृतिचित्रणस्य सौन्दर्यम्                          डा0 रामनाथवेदालंकार                    36
वेदे राष्ट्रियभावना सांमनस्संच                                     श्री मानसिंहः                            47
महाकविकालिदासोपरिवेदानां प्रभावः                  आचार्यवेदप्रकाश शास्त्री                  55
मीमांसा जैमिनेरात्मा                                           पं0 पटृाभिराम शास्त्री                     69

षष्ठमाङकः
विषयः                                                लेखकः                          पृष्ठ संख्या
ईश्वराद्वयवादः                                  प्रो0 रामचन्द्र द्विवेदी                     1-9
महाकविः श्रीजगद्धरभटृस्तस्य
रचना स्तुतिकुसुमाज्जलिश्च               प्रो0 बटुकनाथशास्त्री खिस्ते              10-19
वाल्मीकिरामायणे नियतिवादः           आचार्य कुबेरनाथ शुक्लः                 20-26
शून्यवादाद्वैतवादयोः सन्दर्भे
अविद्याविमर्शः                                 डा0 चक्रधरबिजल्वानः                  27-46
भारतीयं शिक्षादर्शनम्                 डा0 प्रभुदयालुः अग्निहोत्री               47-58
शाङकरवेदान्ते                             प्रो0 राममूर्ति शर्मा                     59-64
न्यायनये अपवर्गः                        श्रीराजाराम शुक्लः                     65-66

सप्तमाङकःविषयः                                             लेखकः                                पृष्ठ संख्या
छत्रपतिशिवराजविषयकम्
संस्कृतसाहित्यम्                                डा0 श्रीधरभास्कर वर्णेकर             1-9
कविकुलगुरोः कानिचन सूक्तानि          प्रो0 बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते               10-13
ध्वनि सम्प्रदाये केचन प्रश्नाः              प्रो0 रेवाप्रसाद द्विवेदी                     14-25
वाल्मीकिरामायणेशंकासमाधिः        आचार्य श्रीविश्वनाथ शास्त्री-दातारः       26-34
गीतायाः दर्शनम्।                         डा0 महा प्रभुलाल गोस्वामी               35-43
ध्वनिवादिनो रसनिष्ठा।                     डा0 बटोही झा                            44-50

अष्टमःपुराणाङकः विषयः                                                                                                 लेखकः                       
कालिकापुराणस्य स्वरुपचिन्तनम्                                                 पद्यमभूषण बलदेव उपाध्याय
पुराणरक्षितानि शास्त्रमतानि                                                        डा0 रामशङकर भटृाचार्यः
स्कन्दपुराणे काशीक्षेत्रावनती-क्षेत्रयोर्माहात्म्यविवेचनम्                   डा0 केदारनाथ त्रिपाठी
स्कन्दपुराणस्य सूतसंहितायां प्रमाणविवेचणम्                                डा0 रमाकान्त झाः
स्कन्दपुराणस्य पुरुषोत्तम(जगन्नाथ)क्षेत्रमाहात्म्यम्                         डा0 त्रिनाथ शर्मा
पुराषेणु पदनिरुक्तयः                                                                चक्रवर्ती रामाधीन चतुर्वेदी
पुराणं पच्चलक्षणम्                                                                    डा0 शशिभूषण झाः  

नवमाङकः 

विषयः                                                लेखकः                         पृष्ठ संख्या
जगत्तथा तस्य मिथ्यात्वम्             डा0 अभेदानन्दभटृाचार्यः            1-11
सत्कार्यवादावधारणा                   पं0 श्रीराम पाण्डेयः                  12-22
परमाणुकारणतावादः                   डा0 श्री नारायण मिश्रः               23-26
अद्भुतो नैयायिको भासर्वज्ञः           डा0 उमारमण झाः                  27-31
उपनिषदां व्यवहारपक्षः                 डा0 कपिलदेव द्विवेदी                32-34
श्रृङगारप्रकाशीयं कारकतत्वम्         डा0 रामनारायण दासः               35-48
मोक्षस्वरुपविमर्शः                          डा0 रमाकान्त झाः                  49-54
प्रतिशाख्यशास्त्रे संहितास्वरुपम्         डा0 श्रीकिशोर मिश्रः                55-58  

दशमाङकः      

विषयः                                                                लेखकः                            पृष्ठ संख्या
अहो बलीयसी व्यङगये ध्वनित्वभ्रन्ति              डा0 चण्डिकाप्रसाद शुक्लः               1-7
अनावरणो बोधः                                          डा0 रामशङकर त्रिपाठी                8-18
भरतोक्तं रससूत्रं रसनिष्पत्तिश्च                       डा0 कृष्णकुमारः                      19-26
न्यायेदर्शने प्रभाः प्रमाणानि च                       डा0 अभेदाननदभटृाचार्यः                27-39
साहित्यशास्त्रे काव्यम्                                    डा0 त्रिनाथ शर्मा                      40-46
(क) संस्कृतशास्त्रे ऋतु विज्ञानम्                       डा0 कैलासनाथ द्विवेदी                 47-53
(ख) प्राचीनभारते कृषिः                                                                                53-57
आर्षविमानविमर्शः                                        डा0 मिताली देव                      58-69
आश्चर्यचूडामणेर्नाटकस्य विश्लेषणम्                   डा0 रमाकान्त झा                     70-74

 एकादशाड़कः
 भगवत्पादश्रीशड़कराचार्यस्  तत्प्रतिबिम्बपादश्रव         श्री मुरलीधर पाण्डेयः                1-8
 संस्कृतमुक्तककाव्यपरम्परायां निसर्ग सामान्यो
 जनश्रव संस्कृतपरम्पराया अपरा धारा                        डा0 कमलेश दत्त त्रिपाठी               8-15
हरिश्रवन्द्रोपाख्यानविमर्शः                                         डा0 ओम प्रकाश पाण्डेय                   16-21
 संस्कृतरुपकेषु प्रतिनायकः                                        डा0 शिव सागर त्रिपाठी                  22-28
महाकविः कुमारदासः                                                 डा0 त्रिनाथ शर्मा                        29-35
 वीरभानूदयकाव्यविमर्शः                                            डा0 कैलाशनाथ द्विवेदी                   36-46
आचार्यविश्वनाथस्य ध्वनिविवेचनम्                          डा0 योगेशदत्त शर्मा पराशरः           47-54
 बाणस्यातिद्वयी कथा                                                डा0 श्रीनिवासरथः                       55-61
अभिज्ञानशाकुन्तले कविविवक्षा                                  डा0 ब्रजमोहन चतुर्वेदी                  62-64
वेदार्थपारिजातभाष्यस्य याज्ञिकी वेदव्याख्यापद्धतिः     डा0 श्रीकिशोर मिश्रः                  65-72

द्वादशाड़कः
विषयः                                                                            लेखकः                           पृष्ठ संख्या
वैदिकं निर्वचनम्,ऋग्वेदीयारिश्ब्दस्य पुनरर्थविचारः     प्रो. अतुलचन्द्र बनर्जी            1-7        
संस्कृतवाड्मयेेऽन्योक्ति                               प्रो. राजेन्द्र मिश्रः अभिराजः              8-15
पाणिनीयप्रत्याहारविमर्श                                चक्रवर्ती रामाधीन चतुर्वेदी                16-20
आधुनिकयुगे दर्शनस्यावश्यकतौचित्यच्च      प्रो. अवनीन्द्र कुमारः                          21-26
प्रमाण्यवादः                                                  डा0 उमारमण झा                                27-33
ग्रहाणां मानवजीवनैः सह सम्बन्धः               प्रो. रामचन्द्र पाण्डेय                             34-38
अकथितच्चेति सूत्रार्थविमर्श                           डा0 आजाद मिश्रः                                31-47
पुराणस्यार्थों व्यापित्वमितिहासपार्थक्यच्च      डा0 ब्रजेश कुमार शुक्लः                     48-68

त्रयोदशाङकः

विषयः                                                                   लेखकः                       पृष्ठ संख्या
हद्यं सदुक्तिवचनामृतकाव्यमेव                           डा0 ओम्प्रकाश पाण्डेयः                  1
शब्दब्रहमणि निष्णातः परं ब्रहमधिगच्छति         डा0 बिन्दाप्रसाद मिश्रः                  12
पाणिनीयाष्टके(अष्टाध्याययाम्)
पूर्वाचार्य-सिद्धान्तोद्धरण-समीक्षा                        डा0 चन्द्रभानुः त्रिपाठी                  22
गंगावतरणम्                                                      डा0 कृष्ण कुमारः                      27
भगवत्पादशङ्कराचार्यस्य साधनामार्गः              डा0 चक्रधरविजल्वानः                 35
गंङ्गा वर्णने संस्कृतवीनां प्रतिभोन्मेषः                   प्रो0 वेद प्रकाश शास्त्री                46
न्यायदर्शने ईश्वरवादः                               विद्यावाचस्पति डा0 उमारमणझा          52
कालिदासीयोवीररसपरिपाकः                        मिश्रोऽभिराजराजेन्द्रः                   63
श्रीशङकराचार्यणामद्वैतवादस्तस्य
सदातनप्रासङिगता च                                       डा0 केदारनाथ त्रिपाठी                77

चतुर्दशाङकःविषयः                                                            लेखकः                       पृष्ठ संख्या
ज्यौतिषशास्त्रस्योपयोगिता                         प्रो0 रामचन्द्र पाण्डेयः               7-10
सिद्धान्त(गणित) ज्यौतिष
सिद्धान्तशिरोमणौ भास्करद्वितीयस्य
सर्वभौमिकमवदानम्                                 डा0 रविशंकर भार्गवः               11-16
ज्यौतिषस्य क्रियात्मकव्यावहारिके
स्वरुपम्                                                डा0 चन्द्रमौली उपाध्याय             17-18
समुद्रिकशास्त्रे अङगुष्ठस्य महत्वम्              कुमारी आभा                      19-22
ज्यौतिषशास्त्रे वेधप्रक्रियाया महत्वम्         डा0 दिनमणि पाण्डेयः        23-28
ज्यौतिषाङगम् स्वरशास्त्रम्                     डा0 सत्येन्द्र मिश्रः                  29-32
ग्रहगोचरज्यौतिषम्                                 डा0 नागेन्द्र पाण्डेयः                33-40
निमित्तशास्त्रे-पाशकानां प्रयोगः,
रमलविद्या च                                     पं0 देवकीनन्दशास्त्री                41-48
रव्यादिवारगणना                                प्रो0 डा0 शिवेश्वर उपाध्यायः          49-53
स्फुटश्लोकाः                                                          
मनवजीवने शनिग्रहस्य प्रभावः                     डा0 वासुदेव शर्मा                  55-58
यात्राव्यवहारादिषु केचन विशिष्टयोगाः        श्रीमती कान्ती देवी                 59-64
सूर्यग्रहणस्य प्रभावविषये भारतीया दृष्टिः      डा0 मुन्ना पाण्डेय                  65-68
सृष्टिपरिकल्पना                                       डा0 देवी प्रसाद त्रिपाठी        69-70

पच्चदशाङकः

विषयः                                                        लेखकः                        पृष्ठ संख्या
सम्पादकीयम्                                          डा0 आजाद मिश्रः                      1
तस्मै श्रीगुरवे नमः                                      जगन्नाथ पाठकः                       5
ऋग्वेदस्य प्रतिपाद्यविमर्शः                        प्रो0 वीरेन्द्र कुमार वर्मा                  6
वेदेषु पर्यावरणविज्ञानम्                             डा0 महावीरोऽग्रवालः                   14
वेदेषु काव्यशास्त्रीय-
सिद्धान्तानां बीजनिरूपणम्                      डा0 श्री किशोर मिश्रः                  21
अश्वमेधयज्ञस्य
चिकित्साशास्त्रीयमध्ययनम्                       डा0 मिताली देवः                     26
श्रीवाल्मीकिरामायणेन सह व्याकरण-
सम्मतमोक्षमीमांसा                                डा0 रामयत्न शुक्लः                  39
कारकेइति सूत्रार्थविमर्श                     डा0 बिन्दाप्रसाद मिश्रः                 53
गुरुवन्दना                                         डा0 रमाकान्त झा                    62
प्रचीनभारते नाट्यप्रतियोगिता              डा0 भोलाशङ्कर व्यासः               66
भगवतः शङ्कराचार्यस्य साधनामार्गः         डा0 चक्रधर बिजल्वानः               71
ज्यौतिषे जगत्कारणस्वरुपविमर्शः            डा0 नागेन्द्र पाण्डेयः                 87
अधुनातनं संस्कृतबौद्धवाङमयम्             प्रो0 कामेश्वरनाथ मिश्रः               94
भासर्वज्ञीयो मोक्षः                                 डा0 उमारमण झा                  105
गीता सुगीता कर्तव्या                          डा0 रमाकान्त झा                  109
वैदिकसाहित्ये पण्डित-
बलदेवोपाध्यायस्यावदानम्                  डा0 शशिभूषण झा                 117
नुतिकुसुमाज्जलिः                               प्रो0 श्रीनिवास रथ                 122

षोडशाङकः

विषयः                                                    लेखकः                     पृष्ठ संख्या
सम्पादकीयम्                                      डा0 आजाद मिश्रः                    1
शब्दविद्याया उपयोगिता                       प्रो0 जानकीप्रसाद द्विवेदः              5
सर्वशास्त्रोपजीव्यं पाणिनीयं दर्शनम्        डा0 वायुननदन पाण्डेयः              11
वैयाकरणनये प्रमाणमीमांसा               आचार्य रामनारायण त्रिपाठी            23
व्याकरणसम्मतशाब्दबोधविमर्शः            आचार्य विश्वनाथ मिश्रः               35
व्याकरणे क्रियास्वरुपविमर्शः                  डा0 बिन्दाप्रसाद मिश्रः                40
नियमसूत्राणां विधिमुखेन प्रवृत्तावेवलाघवम्  डा0 तेजःपाल शर्मा                  51
संख्याशब्देषुसमासविमर्शः                 डा0 आजाद मिश्रः                   57
धात्वर्थविमर्शः                                     डा0 रामनारायण मिश्रः               65
वाक्यस्वरुपविमर्शः                           डा0 कपिलदेव पाण्डेयः               71
विध्यर्थविमर्शः                                    डा0 अयोध्यादास श्रीवैष्णवः           79
न्यायनये शब्दप्रमाणविमर्शः                डा0 हरेराम त्रिपाठी                 83
सदद्वैतम्                                              श्री मुरलीधर पाण्डेय                91
वागवे विष्वा भुवनानि जज्ञे                डा0 भागीरथप्रसादत्रिपाठी          
                                                               ‘वागीश शास्त्री’                  97
व्याकरणशास्त्रस्य दार्शनिकपक्षः             डा0 द्वारकाप्रसाद द्विवेदी           102
व्याकरणस्य दार्शनत्वम्                           डा0 रामसागर मिश्रः               108
अनेकेतिवृत्तवाचकं पाणिनीयम्इति
वचनम्                                               डा0 गोपबन्धु मिश्रः               115
यास्काचार्यस्य पदनिरुक्तीनां व्यापकत्वम्      आचार्य रामाधीन चतुर्वेदी           121
पाणिनीये नक्षत्रचिन्तनम्                           श्री श्यामदेव मिश्रः                129

सप्तदशाड्कः

विषयः                                                                        लेखकः                  पृष्ठ संख्या
सम्पादकीयम्                                                   डाॅ0 आजादमिश्रः                       1
तन्त्रशास्त्रस्य साम्प्रतिकता उपादेयता च         डाॅ0 वीणापाणि पाटनी                      5
वैदिकवाङ्मये तन्त्रविमर्शः                                  डाॅ0 मिताली देवः                     10
पुराणेषु तन्त्रपर्यालोचनम्                             प्रो0 गङ्गाधर पण्डा                       16
पाशुपतदीक्षानिरूपणम्                                    आचार्य व्रजवल्लभ द्विवेदः             23
शिवदृष्टिविमर्शः                                          डा0 हरेराम त्रिपाठी                       37
तन्त्रेषु गणपतिस्वरूपचिन्तनम्                          डा0 विद्याधर धर्माधिकारी            46
त्रिपुरा-शक्तिसाधना                                         डा0 रामबहोरी त्रिपाठी                 54
जैनपरम्परायां मंत्राः तंत्रमुपासनापद्धतिश्च      डाॅ0 राका जैन                                59
वास्तुतन्त्रे भूपरीक्षणं तच्छोधनं च                  श्री श्यामदेव मिश्रः                             71
मातृका वर्णो का रहस्य                                बजरंगी तिवारी सुमन’                         83
शाक्ततन्त्रं तस्यौचित्यं च                               प्रो0 बिन्दाप्रसाद मिश्रः                       100
सन्तानावाप्तये तान्त्रिकप्रयोगः                            डाॅ0 नागेन्द्र पाण्डेयः                     113
तान्त्रिकोऽनुभूतप्रयोगः                                      डाॅ0 श्रीमती मायाकुमारी मिश्र        122
शक्तिपात दीक्षा                                           आचार्य सीताराम कविराज                  127
महाशक्तिः सीता                                        डाॅ0 त्रिपाठी भास्कराचार्यः                   135

अष्टदशाङ्कः

विषयः                                                                  लेखकः                     पृष्ठ संख्या
सम्पादकीयम्                                                    डा0 आजाद मिश्रः                   1
आधुनिकांस्कृतकाव्येषु योषाऽधिकारा                    त्रिपाठी डा0 भास्कराचार्यः             5
कालिदासस्य क्षणप्रयोगः                                    डा0 मिथिला प्रसाद त्रिपाठी           9
चित्रकाव्यमीमांसा                                        डा0(श्रीमती) मीरा द्विवेदी             23
अतीतदर्शे जनपदप्रतापगढ़म्                               डा0 वाचस्पति शुक्लः                32
ज्योतिर्विज्ञानस्य वैज्ञानिकत्वम्                             डा0 बृजेशकुमार शुक्लः              40
भारतीयसंस्कृतेर्मौलिकतत्वबोधः                         डा0 रमाकान्त झा                  49
किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः                                       डा0 रामचन्द्र तिवारी                56
वैदिकवाङ्मये श्रीमद्भगवद्गीतायाःस्थानम्              डा0 रविशंकर शुक्ल                60
पारिभाषिकशब्देष्वन्तर्निविष्टाः कतिपये
वैज्ञानिका ध्वनिसिद्धान्ता                                       डा0 सुद्युन्न आचार्यः                72
कुत्र शक्तिः                                                    डा0 विष्णुपद महापात्रः              79
जगत्सृष्टिनिरुपणम्                                         डा0 मिताली देवः                  89
सर्व खल्विदं ब्रहम                                              श्री सत्यमूर्तिः                    95
माठरवृत्तिजयमङ्गलाटीकयोः
सांख्यव्याख्यानानि                                          डा0 हरेराम त्रिपाठी              100

एकोनविंशत्यड्कःविषयः                                               लेखकः                       पृष्ठ संख्या
सम्पादकीयम्                                डा0 आजाद मिश्रः                      1
कर्षका वयम्                                  डा0 त्रिपाठी भास्कराचार्यः            4
शब्दार्थसम्बन्धविमर्श                       डा0 आजाद मिश्रः                       5
शब्दाद्वैतसिद्धान्तालोचनम्                डा0 अयोध्यादास श्रीवैष्णवः        12
महाभाष्ये स्मृताः वैयाकरणाः           प्रो.किशोरचन्द्र पाढ़ी                     20
श्रीमद्भागवते व्याकरणकौतुकम्        श्री प्रमोद कुमार शर्मा                   27
दर्शनेषु परमाणुविज्ञानम्                  डा0 शिव शंकर मिश्रः                    36
हेत्वाभासवैविध्यनिरुपणम्             डा0 महानन्द झा                        41
ज्ञाततायाः स्वरुपम्                        डा0 कमलनयन शर्मा                    55
विष्णुतत्वप्रकाशस्तत्कर्ता
वनमालिमिश्रश्च                           श्री प्रतापकुमार मिश्रः                     61          
धर्मशास्त्रे प्राणिविज्ञानम्                 डा0 व्यास मिश्रः                         67
जानकीजीवनम् इति महाकाव्यस्य
अभिनवप्रस्थानात्मकता                  डा0 वाचस्पति शुक्लः                     71
संस्कृतशिक्षणे नूतनशिक्षणविधयः       डा0 रजनीकान्त शुक्लः                    79
दशमहाविद्यायाः संक्षिप्तपरिचय         डा0 शुकदेव त्रिपाठी                      89
शिव ही प्राण है                            डा0 बजरंगी तिवारी सुमन                 95
पौराणिक भूगोल                         डा0 शीतला प्रसाद शुक्ल                 102

विंशोऽड्कः
पार्वतयास्तपोयोगः                                         प्रो. रेवाप्रसाद द्विवेदी                   5
भगवतः श्रीकृष्णस्य योगावधारणा                   डा0 रामकृष्ण सराफः                   13
समत्वं योगमुच्यते                                         प्रो. नागेन्द्र पाण्डेय                     19
आगमरहस्ये कामकलातत्वम्                        डा0 रविशड्कर शुक्ल                  24
सूतसंहितायामष्टाड्गयोगः                             डा0 रमाकान्त झा                      28
पातज्जलयोगदर्शने सम्प्रज्ञातसमाधिर-
सम्प्रज्ञातसमाधिश्च                                        प्रो. अमरनाथ पाण्डेय                   37
समाधिपादानुशीलनम्                                     डा0 कमलनयन शर्मा                   47
पातज्जलतान्त्रिकक्रियायोगविमर्शः                  प्रो. राधेश्याम चतुर्वेदी                  59
व्यक्तित्वविकासे योगमनोविज्ञनस्य
महत्तवम्                                                           डा0 नवलता                         72
पातज्जलयोगशास्त्रे परिणामविमर्शः                  डा0 विमला कर्नाटकः                  81
मुद्रास्वरुपविमर्शः                                            डा0 मिताली देव                      91
पातज्जलयोगदर्शने आसनविमर्शः                    डा0 हरेरामः त्रिपाठी                   101
भारतीयदर्शनेषु योगस्य स्थानस्वरुपविमर्शः     डा0 केदारनाथ त्रिपाठी दर्शनरत्नम्    112
संख्यशास्त्राऽभिमतगुणत्रययागस्वरुपम्              श्री प्रमोद कुमार शर्मा                 118
काशमीर शैवदर्शन: एक परिचयात्मक
आकलन                                                          प्रो. नवजीवन रस्तोगी                 125
चारबाग-प्रभा                                                   डा0 भास्कराचार्य त्रिपाठी              140

एकोनविंशत्यड्कः
विषयः                                              लेखकः                           पृष्ठ संख्या
सम्पादकीयम्                                डा0 आजाद मिश्रः                        1
कर्षका वयम्                                 डा0 त्रिपाठी भास्कराचार्यः                 4
शब्दार्थसम्बन्धविमर्श                    डा0 आजाद मिश्रः                       5
शब्दाद्वैतसिद्धान्तालोचनम्             डा0 अयोध्यादास श्रीवैष्णवः               12
महाभाष्ये स्मृताः वैयाकरणाः           प्रो.किशोरचन्द्र पाढ़ी                     20
श्रीमद्भागवते व्याकरणकौतुकम्        श्री प्रमोद कुमार शर्मा                   27
दर्शनेषु परमाणुविज्ञानम्              डा0 शिव शंकर मिश्रः                   36
हेत्वाभासवैविध्यनिरुपणम्             डा0 महानन्द झा                       41
ज्ञाततायाः स्वरुपम्                       डा0 कमलनयन शर्मा                   55
विष्णुतत्वप्रकाशस्तत्कर्ता
वनमालिमिश्रश्च                          श्री प्रतापकुमार मिश्रः                    61        
धर्मशास्त्रे प्राणिविज्ञानम्              डा0 व्यास मिश्रः                        67
जानकीजीवनम् इति महाकाव्यस्य
अभिनवप्रस्थानात्मकता                      डा0 वाचस्पति शुक्लः                    71
संस्कृतशिक्षणे नूतनशिक्षणविधयः       डा0 रजनीकान्त शुक्लः                  79
दशमहाविद्यायाः संक्षिप्तपरिचय         डा0 शुकदेव त्रिपाठी                    89
शिव ही प्राण है                                  डा0 बजरंगी तिवारी सुमन               95
पौराणिक भूगोल                                डा0 शीतला प्रसाद शुक्ल               102

द्वाविंशत्यड़कः


विषयः                                     लेखकः                           पृष्ठ संख्या
क्रान्तिकारिणी पद्मा            डा0 रामशड्करः अवस्थी                  1
गरलपानम्                          डा0 रामकृष्ण सराफः                     9
मस्तकरुधिरम्                  पं. दुर्गादत्तः शास्त्री                     12
कर्मवती                            प्रो. परमानन्द शास्त्री                    21
अपूपः                                प्रो. प्रभुनाथ द्विवेदी                     31
प्रणयी प्रीतिकूटस्य               मिश्रोऽभिराजराजेन्द्र                     39
अमृता स्मृतिः                   डा0 प्रशस्यमित्र शास्त्री                  51
काच्चनमृगः                      आचार्यो नागेन्द्र पाण्डेयः                  62
भाग्यस्य चमत्कार               श्री क्रीतिवल्लभः शक्टा                   67
बलीयसी भवितव्यता             त्रिपाठी डा0 निलिम्पः                    70
भिक्षारणो ब्राहमणः               डा0 राम लखन पाण्डेय                  72
अपूर्व त्यागः                         डा0 बनमाली बिश्वालः                   75
शिशुमातृमन्दिरम्                 डा0 शिवसागर त्रिपाठी                  80
डायनासोराः                         डा0 सत्यदेवः चैधरी                     89

त्रयोविंशोऽङकः

विषयः                                                      लेखकः                     पृष्ठ संख्या
मैत्रायणीसंहिताया                                   डा0 रश्मि त्रिवेदी                   1
वैदिकच्छन्दसां छनदस्त्वम्                        डा0 रुप किशोर शास्त्री              9
यज्ञीयपशुविमर्शः                                    डा0 मिताली देव                  14
पर्यावरणे यज्ञस्य प्रभावः                           डा0 दिनेश पाण्डेयः                22
वैदिकसंहितासु आध्यात्मिकपर्यावरणम्      डा0 विजयकुमार कर्णः              28
पूर्वमीमांसायां धर्मपदार्थविमर्शः             डा0 गायत्री शुक्ला                33
षट्त्रिंशत्तत्वसन्दोह-विमर्शः                      डा0 हरे राम त्रिपाठी              37
बौद्धन्यायसम्मतं ज्ञानस्वरुपम्              आचार्य रामशंकर त्रिपाठी           46
कारकस्वरुपविमर्शः                               प्रो0 आजाद मिश्रः                 52
काव्यशास्त्रे सौन्दर्यम्                             अवस्थी डा0 रामशंकर              57
गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यविवेकः                डा0 नवलता वर्मा                 69
आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये युगबोधः            डा0 शशि तिवारी                 77
शूलि-स्नेहम् (लधुनाटकम्)                        डा0 कृष्णनारायण पाण्डेयः          81
शास्त्रेष्ववतताः न्यायोक्तयः                         डा0 रामसुमेर यादवः              87
ज्योतिश्शास्त्रे आधुनिकविज्ञानसंवादि
खगोलविज्ञानम्                                       डा0 सुद्युम्न आचार्यः              97
ज्योतिषे मन्त्रौषधिरत्नानां महत्तवम्          डा0 गिरिजा शंकर शास्त्री         102

चतुर्विंशोङकः

विषयः                                 लेखकः                     पृष्ठ संख्या
संस्कृतनीतिसाहित्यं वेदतत्वोपबंृहितम्       डा0 प्रभुनाथ द्विवेदी                1
महाभाष्ये शाब्दिकनीतिविन्यासः            प्रो0 आजाद मिश्रः                 14
नीतितत्वविमर्शः नैतिकी शिक्षा च          डा0 शिवसागर त्रिपाठी             24
नीतिविमर्शः                                      प्रो0 रामनारायण मिश्रः              29
राष्ट्रनीतौ कन्यासंरक्षणम्                          डा0 हरिनारायण तिवारी            40
नीतिज्योतिश्शास्त्रयोस्सम्बन्धः              डा0 श्यामदेव मिश्रः               47
संस्कृतवाङ्मये नीतिवाक्याभिज्ञानम्         डा0 प्रमोदकुमार शर्मा              61
आधुनिक युगे निर्देशनपरामर्शन-
विधाया बीजभूता विदुरनीतिः               डा0 विजयलक्ष्मी त्रिवेदी           83
शाकुन्तलीये राजधर्मे दण्डनतिः              डा0 रामलखन पाण्डेयः           89
विदुरनीतौ नैतिकमुल्यानां विवेचनम्          डा0 रश्मि त्रिवेदी                96
न्यायवैशेषिकादिदृष्ट्या नीतिशास्त्रविमर्शः      डा0 हरेराम त्रिपाठी     103
चाणक्यनीतिदर्पणस्य प्रासंगिकता             डा0 रामसुमेर यादवः         110
नीतिकथानाम् उद्गमो विकासश्च            डा0 सुरेन्द्रपाल सिंहः            121

नीतिशतक और मांगलिक प्रकृति अनुराग      डा0 उर्मिला श्रीवास्तव   127

पच्चविंशोऽड़कःलोकातिशायी प्रणवस्तस्य मीमांसा च         डा0 हरिश्चन्द्रमणित्रिपाठी          1
छनदसां प्राशस्तयं व्यापकत्वच्च             डा0 विद्यानन्दमुद्गलः               19
संविन्माहात्म्यमीदृशम्                      प्रो. कमलेश दत्त त्रिपाठी                 27
संस्कृतकाव्यशास्त्रे भक्तिरस-
सूत्रपातः                                           आचार्यों रमाशड्करमिश्रः                  34
पच्चमो नाट्यवेदः                                डा0(श्रीमती)प्रीति सिन्हा                  43
शिल्पशास्त्रम्                                      डा0 इला द्योष                         51
शालानिर्माणे वास्तुदृष्टिः                     प्रो. देवीप्रसादत्रिपाठी                     60
लोके शास्त्रे च वाग्योगः                        डा0 सुद्युन्न आचार्य                      69
नगेशोत्तरकालानि            
व्याकरणोदाहरण-काव्यानि                   डा0 विजयपाल शास्त्री                   72
सौगतं तद्धि सर्वस्वं ख्यातं
यच्दून्यमद्वयम्                                   डा0 कमलेश झा                        78
कालिदाससाहित्ये प्रतिबिम्बितं
जीवनदर्शनम्                                       प्रो. उपेन्द्र पाण्डेयः                      85
वाल्मीकिरामायणे मानव-मूल्यम्         डा0 भास्कराचार्यस्त्रिपाठी                92
नैषधं विद्वदौषधम्                               डा0 प्रवीणकुमार मिश्रः                   96
संस्कृतसाहित्ये न्यायव्यवस्था
मानवाधिकारसंरक्षणच्च                      डा0 रामकृष्ण सराफः                   100
आदिकवि वाल्मीकि की सामाजिक दृष्टि        डा0 प्रभुनाथ द्विवेदी           108

षड्विंशोऽड़कः


पुराणवाड्मये भक्तिः                       आचार्यों रमाशड्करमिश्रः                   1
ऋग्वेदे भक्तेः प्रथम उत्सः                  डा0 इला द्योष                           7
भक्ते रसत्वम्                               डा0 सनन्दनत्रिपाठी                      19
भगवद्गीतायां दासबोधे च
नवधा भक्तिः                             डा0 दे.ख्ंा. खरवंडीकर                     29
प्रत्यभिज्ञापरा भक्तिः                       डा0 कमलेश झा                        36
तन्त्रागमे षट्चक्रभेदनरुपा भक्तिः   प्रो. शुद्धानन्दपाठकः                      41
धर्मो भक्तिश्च                               प्रो. सर्वनारायण झा                      48
भक्तिरेव परमपुरुषार्थः                     डा0 धनीन्द्र कुमार झा                   54
स च रसो भगवद्भक्तिमय एव            डा0 नीलमरानी श्रीवास्तव                59
रामायणे विश्णोरवतारो रामः             डा0 हरिनारायण तिवारी                  64
मैत्रायणीयारण्डके सुर्योपासनायाः
सूत्राणि                                               डा0 रश्मि त्रिवेदी                       69
भक्तिः                                           डा0 शिवसागर त्रिपाठी                  73
वैदिकसंहितासु                              डा0 हरेराम त्रिपाठी                     77
उत्तर भारत मे मध्ययुगीन
भक्ति-आन्दोलन                         प्रो. सूर्य प्रसाद दीक्षित                   82
सप्तविंशोऽङकः
विषयः                                                                 लेखकः                     पृष्ठ संख्या
श्रीमद्भागवतद्वीतायामद्वैततत्वम्                  डा0 दयाशंङकर शास्त्री              1-3
मीमांसाशास्त्रम्                                       डा0 उमा रमण झा                  4-12
वैदिकावैदिकभारतीयदर्शनेषु
भौतिकतावादिचिन्तनम्                              डा0 हरे राम त्रिपाठी           13-22
वर्तमानसमयेऽदैतवेदान्तस्य उपादेयता      डा0 प्रेमा अवस्थी                    23-27
वैदिकसोमस्तत्स्वरुंप च                          डा0 प्रशस्यमित्र शास्त्री               28-37
नाट्यशास्त्रीयो रससिद्वान्तः              डा0 वीरेन्द्रकुमार मिश्र                38-46
गुप्तकालीनसंस्कृतौ संस्कृतस्य भूमिका     डा0 राम सुमेर यादव                47-55
अथर्ववेदेऽक्षरतत्वम्                           डा0 अनीता सोनकर                 56-65
वैदिकराज्यप्रशासनम्                              डा0 दीपक कुमार                   66-70
वैदिकवाक् तथा पौराणिक सरस्वती        डा0 राधाबल्लभ त्रिपाठी              71-80
तपोनिष्ठा गुरुवर्या आचार्यत्रिवेदी
महाभागाः                                        डा0 रेखा शुक्ला(संकलयित्री)          81-88

 अष्टविंशोऽङकः

विषयः                              लेखकः                 पृष्ठ संख्या
रम्या रामायणी कथा                               म00 डाॅ0 शिवसागर त्रिपाठी      1-10
वाल्मीकिरामायणे आर्षप्रयोगाः                डाॅ भगवतशरण शुक्ल                     11-20
(सुन्दरकाण्ड सन्दर्भे)
वाल्मीकिरामायणे प्रबन्धकौशलम्                     डाॅ ओम प्रकाश पाण्डेय              21-32
(सुन्दरकाण्डस्य विशिष्टसन्दर्भे)
रामायणकथायाः चित्राङकनम्                    डाॅ0 शिवशंङकर त्रिपाठी                33-41
रामायणे रामस्वरूपम्                                 डाॅ यदुनाथ प्रसाद दुबे               42-51
सीतामन्दोदार्योः चरित्रवैशिष्ट्यम्                  डाॅ0 रेखा शुक्ला                                   52-60
भरतो भ्रातृवत्सलः                                  डाॅ0 रशिम द्विवेदी                                61-68
वाल्मीकिरामायणे अलङकारसौन्दर्यम्       डाॅ0 शिव वालक द्विवेदी                        69-78
वाल्मीकिरामायणे राजधर्मः                     डाॅ0 शिवमूर्तिलाल मिश्र                        79-88
वाल्मीकिरामायणे दर्शनम्                        डाॅ0 हरि प्रसाद अधिकारी                     89-98
कविर्वाल्मीकिर्जयति                                डाॅ0 नीलम रानी श्रीवास्तव                   99-108
वाल्मीकिकरामायणे पंकृतिवर्णनम्                      डाॅ0 त्रिवेणी प्रसाद शुक्ल          109-118
रामायणे सूचनाप्रौद्योगिकी                       डाॅ0 शैलजा पाण्डेय                              119-128
                                                            श्री प्रफुल्ल पाण्डेय
वाल्मीकि रमायण में                               प्रो0 डाॅ0 रामजी मालवीय                     129-140
सामाजिक समरसता

एकोनत्रिंशदङ्कः

विषयः                                                                            लेखकः                     पृष्ठ संख्या
व्यासस्मृतौ पुराषेणु धर्मशास्त्रीयचिन्तनम्                       डा0 प्रेमा अवस्थी               1-8
वैदिक सामाजकीयं व्यवहारिकच्च                                   डा0 रुप किशोर शास्त्री         9-17
व्याकरणदर्शनस्य वैशिष्ट्यम्                                         प्रो0 रामनारायण दासः        18-25
संस्कृतसाहित्ये शासन प्रबन्धवर्णनम्                                प्रो0 महावीर अग्रवालः         26-30
वाल्मीकिप्रोक्तमादित्यवैशिष्ट्यम्                                    डा0 राजेश्वर मिश्रः              31-37
भक्तेर्मनोवैज्ञानिकविश्लेशणम्                                           डा0 लक्ष्मी शुक्ला                38-46
श्री रामभद्रदीक्षितकृतस्तोत्रेषु-नवधाभक्तिः                       डा0 प्रीति सिन्हा                 47-58
कथाकलिकानुशीलनम्                                                  डा0 मीरा द्विवेदी                  59-63
संस्कृतगलज्जलिकाविधायामभिराजेन्द्रमिश्रावदानम्          डा0राजकुमारसिंह                64-70                   
 वैदिकवाङमयभौतिकी                                                 डा0 विजय कर्णः                   71-74
भक्तिमार्गस्य वैदिकीपरमपरा                                         डा0 एस0 पी0 सिंह               75-79
पूर्वोत्तरभारतस्य स्थानीयमातृदेवी
पूजापरम्परा पुराणानिच                                              डा0 पवन दीक्षितः                 80-84
श्रीगुरुग्रन्थसाहिबधर्मग्रन्थस्य वेदैःसह
मानवीयमूल्याननुसृत्य तुलनात्मकमध्ययनम्                      डा0 रामसुमेर सादवः           85-90
मूलशङ्करमाणिकलालविरचितप्रताप
विजयनाटके संङ्गीततत्वानि                                           डा0 शील निगमः                 91-96

त्रिंशः

विषयः                                                            लेखकः                     पृष्ठ संख्या
वेदाङ्ग-साहित्यम्                                     डा0 विजय श्रीवास्तवः              1
वैदिक अध्वराणामध्वरत्वम्                         डा0 श्रीमती कृष्णा आचार्य           9
सामब्रहमाणेषु दैव्यापदः तन्निरोधोपायाश्च   डा0 रामराजउपाध्यायः              26
वेदोऽखिलो धर्ममूलम्                                  डा0 उर्मिला श्रीवास्तव              34
वैदिकवाङ्मयेअगिनहोत्रम्                            डा0 दीनदयालवेदालंकारः           39
वैदिकं वृष्टिविज्ञानम्                          विद्यावाचस्पति डा0 सुन्दरनारायण झा    52
ऋग्वेदे श्रृङ्गाारलालित्यम्‘                      डा0 सुरचना त्रिवेदी               61
वैदिकवाङ्मये शतपथब्राहमणस्य स्वरुपं स्थानच्चडा0 शशिशेखर मिश्रः              68
यागीयसुरासोमयोः याथाथ्र्यम्               डा0 रामानुज उपाध्यायः           75