मंगलवार, 12 जुलाई 2011

चिरनवीना संस्कृता एषा गीतम्‌ - 6

                          गीतम्‌ - 6

                     चिरनवीना संस्कृता एषा


चिरनवीना संस्कृता एषा, गीर्वाणभाषा
चिरनवीना संस्कृता एषा॥
महतो भूतस्य निःसितम्‌
अस्ति यस्याम्‌ अतिपुरातन - वेदसाहित्यम्‌
शास्त्रपूरैः स्मृतिविचारैः
वरकवीनां काव्यसारैः
चित्रिता मंजुला मंजूषा, मंजुला भाषा। चिरनवीना

वाल्मीकि - व्यास - मुनिरचितं
रामायणं महाकाव्यं महाभारतं
क्लैब्यकिल्बिष - कलित - पार्थं
कार्यविषये योजयन्ती
अस्ति यस्यां भगवती गीता, भगवता कथिता ॥चिरनवीना

मातृभाषा मातृभाषाणाम्‌, भवितुमर्हा
राष्ट्रभाषा भारतीयानाम्‌,
भवतु भाषाद्वेषनाशः
सर्वथा उद्धोषयामः
          भारतीया भारती एषा, अनुपमा सरसा ॥चिरनवीना