विभक्ति अभ्यास

नोट- यह पाठ मात्र अभ्यास करने के लिए निर्मित है। नियमों को जानने के लिए संस्कृत शिक्षण पाठशाला पर चटका लगायें। संस्कृत भाषा को समग्र रूप से सीखें।
प्रथमा विभक्‍तिः
संज्ञा-सर्वनामक्रियासहितानि वाक्यानि 
अभ्यासः – १
अधोलिखितैः पदैः उदाहरणानुगुणं संज्ञा-सर्वनामक्रियासहितानि वाक्यानि रचयत - 
पुंलिङ्गम्       एकवचनम्               द्विवचनम्       बहुवचनम्
बालकः          सः बालकः अस्ति । तौ बालकौ स्तः ।  ते बालकाः सन्ति ।
छात्रः                ----------- ------  ----------- ------- ----------- ----
शिक्षकः             ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
युवकः               ----------- ------       ----------- ----------   ----------- ----
पुरुषः                ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
नायकः              ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
गायकः              ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
अर्चकः               ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
पाचकः              ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
रजकः               ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
हस्तः                 ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
दीपः                 ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
पादः                 ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
चषकः               ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
चमसः               ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
सुधाखण्डः          ----------- ------  ----------  ----------          ----------- ----
दन्तकूर्चः            ----------- ------  ----------- ----------        ----------- ----
प्रकोष्ठः              ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
वृक्षः                  ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
देशः                  ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
आसन्दः              ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
मञ्चः                 ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
ग्रन्थः                 ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
पाठः                 ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
देवालयः            ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
कार्यालयः          ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
मार्गः                 ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
प्रश्नः                  ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
घटः                  ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
कूपः                  ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
भारतीयः           ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
स्त्रीलिङ्गम् (आ)        एकवचनम्             द्विवचनम्             बहुवचनम्
बालिका                  सा बालिका अस्ति । ते बालिके स्तः ।   ताः बालिकाः सन्ति ।
छात्रा                ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
शिक्षिका            ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
नायिका             ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
गायिका             ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
सेविका              ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
पाचिका             ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
महिला              ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
स्थालिका           ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
रोटिका              ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
छुरिका              ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
मापिका             ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
माला                ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
कविता              ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
पेटिका               ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
गन्धवर्तिका        ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
मशकवर्तिका      ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
सिक्थवर्तिका      ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
भारतीया           ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
सञ्चालिका         ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
निरीक्षिका         ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
निर्देशिका          ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
नौका                 ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
गदा                  ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
पादरक्षा             ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
शाटिका             ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
कुञ्चिका             ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
कपाटिका           ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
निधानिका         ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
सन्दंशिका          ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
भारतीया           ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
स्त्रीलिङ्गम् (ई)         एकवचनम्               द्विवचनम्       बहुवचनम्
लेखनी           सा लेखनी अस्ति ।   ते लेखन्यौ स्तः ।     ताः लेखन्यः सन्ति ।
युवती                ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
नारी                 ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
जननी                ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
नगरी                ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
नर्तकी                ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
घटी                  ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
वेल्लनी              ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
नदी                  ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
कूपी                  ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
कर्तरी                ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
मार्जनी              ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
तन्त्री                 ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
दर्वी                  ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
देवी                  ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
द्रोणी                 ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
तरुणी                ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
सुन्दरी               ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
चालनी              ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
शोधनी              ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
भगिनी              ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
गृहिणी              ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
अभिनेत्री           ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
अङ्गुली            ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
अङ्कनी             ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
दूरवाणी            ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
पुनःपूरणी          ----------- ------  ----------- ----------         ---------------
वर्णलेखनी          ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
प्रतिवेशिनी        ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
कवयित्री           ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
पितामही           ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
मातामही           ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----

नपुंसकलिङ्गम् एकवचनम्               द्विवचनम्                     बहुवचनम्
पुस्तकम्           तत् पुस्तकम् अस्ति । ते पुस्तके स्तः । तानि पुस्तकानि सन्ति ।
पुष्पम्                ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
पत्रम्                 ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
वस्त्रम्                ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
कङ्कणम्           ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
करवस्त्रम्           ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
पात्रम्                ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
उपनेत्रम्            ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
विमानम्            ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
कङ्कतम्           ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
फेनकम्              ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
क्रीडनकम्          ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
कारयानम्          ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
फलम्                ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
शास्त्रम्              ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
शस्त्रम्               ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
काष्ठम्               ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
स्वेदकम्            ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
राङ्कवम्           ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
आच्छादकम्       ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
दूरदर्शनम्          ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
उत्तरीयम्           ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
मित्रम्               ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
व्यजनम्             ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
वातायनम्          ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
द्वारम्                ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
सुभाषितम्         ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
गृहम्                 ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
नगरम्               ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
वाक्यम्             ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
मन्दिरम्            ----------- ------  ----------- ----------         ---------------
द्वितीया विभक्‍तिः
कर्तृ-कर्म-क्रियासहितानि वाक्यानि 
अभ्यासः – १
अधोलिखितैः पदैः उदाहरणानुगुणं कर्तृ-कर्मक्रियासहितानि वाक्यानि रचयत - 
पुंलिङ्गम्                 एकवचनम्      द्विवचनम्       बहुवचनम्
पाठः             सः पाठं पठति । सः पाठौ पठति ।            सः पाठान् पठति ।
श्लोकः                ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
मन्त्रः                 ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
प्रश्नः                  ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
ग्रन्थः                 ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
विषयः              ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
अध्यायः           ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
देवालयः        माता--------------गच्छति ।          माता---------------- गच्छति ।      
ग्रामः                 ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
आपणः              ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
विदेशः              ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
प्रकोष्ठः              ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
विद्यालयः          ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
वित्तकोषः          ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
चिकित्सालयः     ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
महाविद्यालयः    ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
कार्यालयः          ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
हस्तः                एषः------------------पश्यति ।      
कटः                  -----------     -----------    ------------
मञ्चः                 -----------     -----------    ------------
स्यूतः                -----------     -----------    ------------
चमसः               -----------     -----------    ------------
चषकः               -----------     -----------    ------------
आसन्दः             -----------     -----------    ------------
करदीपः            -----------     -----------    ------------
दण्डदीपः           -----------     -----------    ------------
सुधाखण्डः          -----------     -----------    ------------
स्त्रीलिङ्गम्              एकवचनम्                         द्विवचनम्       बहुवचनम्
पत्रिका             छात्रः पत्रिकां पठति ।     छात्रः पत्रिके पठति । छात्रः पत्रिकाः पठति ।
वार्ता                 -----------     -----------    ------------
कथा                  -----------     -----------    ------------
गीता                 -----------     -----------    ------------
कविता              -----------     -----------    ------------
संहिता               -----------     -----------    ------------
सूचना               -----------     -----------    ------------
हास्यकणिका      -----------     -----------    ------------
वाटिका                   सः ---------------पश्यति ।           
माला                ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
पेटिका               ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
मापिका             ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
स्थालिका           ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
शाटिका             ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
छुरिका              ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
शृङ्खला            ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
कपाटिका           ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
पाठशाला          ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
उत्पीठिका          ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
निधानिका         ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
संवादशाला        ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
गन्धवर्तिका        ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
सिक्थवर्तिका      ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
मशकवर्तिका      ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
स्त्रीलिङ्गम्       एकवचनम्                          द्विवचनम्                      बहुवचनम्
अङ्कनी          छात्रा अङ्कनीं क्रीणाति ।  छात्रा अङ्कन्यौ क्रीणाति ।  छात्रा अङ्कनीः क्रीणाति ।
कूपी                  ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
घटी                  ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
लेखनी               ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
कर्तरी                ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
मार्जनी              ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
वेल्लनी              ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
दूरवाणी             ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
वर्णलेखनी          ----------- ------  ----------- ----------         ---------------
पुनःपूरणी          ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
नदी              बाला------तरति ।   बाला----------तरति ।   बाला----------तरति ।
स्त्रीलिङ्गम्                 एकवचनम्            स्त्रीलिङ्गम्                 एकवचनम्  
अष्टाध्यायी        छात्रा अष्टाध्यायीं पठति ।      काशी           पिता काशीं गच्छति ।
सप्तदशी             -----------------   पुरी                               ----------- ------
सप्तशती             ----------- ------  नगरी                            ----------- ------
कादम्बरी           ----------- ------ देहली                            ----------- ------
अभ्यासदर्शिनी    ----------- ------ राजधानी                       ----------- ------ 
सिद्धान्तकौमुदी   ----------- ------ उज्जयिनी                       ----------- ------
कौशलबोधिनी    ----------- ------- वाराणसी                       ----------- ------
नपुंसकलिङ्गम्     एकवचनम्                     द्विवचनम्                            बहुवचनम्
पुस्तकम्            पिता पुस्तकं क्रीणाति ।    पिता पुस्तके क्रीणाति ।   पिता पुस्तकानि क्रीणाति ।
शास्त्रम्              सा-------जानाति ।  सा--------जानाति ।    सा---------जानाति ।
फलम्                ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
पर्णम्                 ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
पुष्पम्                ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
चित्रम्               ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
गृहम्                 ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
गीतम्                ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
काव्यम्              ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
राज्यम्              ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
मन्दिरम्             ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
नाटकम्             ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
फेनकम्              ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
कङ्कतम्           ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
करयानम्           ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
करवस्त्रम्           ----------- ------  ----------- ----------         ----------- ----
नपुंसकलिङ्गम्                   
नगरम्               सः नगरं गच्छति ।                       रघुवंशम्        सा रघुवंशं पठति ।
बिहारम्          ----------- ---------                        मेघदूतम्            ---------------------
महाराष्ट्रम्          ---------------------                     महाभारतम्        ----------- ----------        
हिमाचलम्         ----------- ----------                     शाकुन्तलम्         ----------- ---------
राजस्थानम्        ----------- ----------                     रामायणम्         --------------------
अभ्यासः - २
आवरणे प्रदत्तस्य पदस्य द्वितीयाविभक्त्यन्तरूपेण रिक्तस्थानानि पूरयत -
सेवकः ------------------ (आसन्दः) आनयति ।                     
पिता ------------------ (कार्यालयः) गच्छति ।
मित्रं ------------------  (सन्देशः) प्रेषयति ।             
आचार्यः ------------------  (विषयः) जानाति ।
शोधार्थी ------------------  (लेखः) लिखति ।                       
विशेषज्ञः ------------------ (प्रश्नः) पृच्छति ।
अतिथिः ----------------- (पुष्पगुच्छः) स्वीकरोति ।             
रक्षकः ------------------ (चोरः) गृह्णाति ।
वटुकः ------------------- (मन्त्रः) वदति ।                           
शिष्यः ------------------ (ग्रन्थः) स्मरति ।
छात्रः ------------------ (सूचना) विस्मरति ।                       
सिंहः ------------------  (गुहा) प्रविशति ।
निरीक्षकः ------------------ (कक्ष्या) आगच्छति ।                
प्रमुखः -----------------  (कार्यशाला) सञ्चालयति ।
गृहिणी ------------------  (कपाटिका) क्रीणाति ।                 
सेवकः ------------------ (आधानिका) स्थापयति ।
प्रमुखः------------------ (संस्था) सञ्चालयति ।                     
सम्पादकः ----------------- (पत्रिका) सम्पादयति ।
माता------------------ (पाकशाला) प्रविशति ।                    
सञ्चालकः ------------------ (सभा) सञ्चालयति ।
सेविका------------------ (योजिनी) आनयति ।                    
भगिनी ----------------- (प्रतिवेशिनी) आह्वयति ।
शिशुः------------------- (अङ्गुली) स्पृशति ।                       
प्राचार्यः ------------------ (भवती) जानाति ।
अधिकारी------------------ (दैनन्दिनी) उद्घाटयति । 
बालः ------------------ (कूपी) स्वीकरोति ।
अग्रजः ------------------ (दूरवाणी) करोति ।                      
प्रवाचकः --------------- (आकाशवाणी) गच्छति ।
भ्राता ------------------ (घटी) क्रीणाति ।                            
सेविका ------------------  (कर्तरी) ददाति ।
विजेता ------------------ (पदकम्) धरति ।                     
मतदाता ----------------- (अभिज्ञानपत्रं) दर्शयति ।
अभिनेता------------------ (नाटकं) करोति ।            
ज्येष्ठः ------------------  (काव्यं) शृणोति ।
भक्तः------------------ (पुष्पं) चिनोति ।                              
गायिका ------------------ (गीतं) गायति ।
चित्रकारः ------------------  (चित्रं) रचयति ।                     
बाला ------------------  (फलम्) आनयति ।
पण्डितः------------------- (शास्त्रं) जानाति ।                       
सः ------------------ (फेनकं) स्वीकरोति ।
वैदेशिकः------------------  (देहली) आगच्छति ।                 
कर्मकरः ------------------ (कटः) प्रसारयति ।
विदूषकः------------------ (हास्यकणिका) वदति ।               
प्रबन्धकः ------------------ (वित्तकोषः) गच्छति ।
ग्राहकः ------------------ (पत्रिका) क्रीणाति ।                     
विक्रेता ------------------ (फलं) ददाति ।
पितामही ------------------ (कथा) श्रावयति ।                     
नेता ---------------------- (विदेशः) गच्छति ।
सा ------------------ (द्विचक्रिका) चालयति ।                      
नर्तकी ------------------ (कण्ठहारः) पश्यति ।
नटी------------------ (शाटिका) धरति ।                             
अर्चकः ----------------- (गन्धवर्तिका) ज्वालयति ।
विद्यार्थी------------------ (संहिता) पठति ।             
भवान् ------------------ (अध्यायः) स्मरति ।
भवती ------------------ (शृङ्खला) आनयति ।                    
आपणिकः ------------------  (स्यूतः) ददाति ।
बालिका ------------------ (पाञ्चालिका) आनयति ।            
अभिनेत्री ------------------ (वाहनं) चालयति ।
लुण्ठाकः ------------------ (छुरिका) प्रदर्शयति ।                  
सः ------------------ (स्यूतः) आनयति ।
तृतीया विभक्‍तिः
साधनार्थे
अभ्यासः – १
अधोलिखितेषु पदेषु तृतीयाविभक्तिं प्रयुज्य उदाहरणानुगुणं वाक्यानि रचयत - 
पुंलिङ्गम्                 एकवचनम्                         नपुंसकलिङ्गम्                  एकवचनम्
चषकः           सः चषकेण जलं पिबति ।                  पात्रम्         सः पात्रेण जलम् आनयति ।
स्यूतः                ----------- -------------------          जलम्                ----------- -------------------
दण्डः                 ----------- -------------------          वस्त्रम्                ----------- -------------------
चमसः               ----------- -------------------          पुष्पम्                ----------- -------------------
कंसः                  ----------- -------------------          यानम्                ----------- -------------------
कर्णः(द्वि.)          ----------- -------                         धनम्                 ----------- -------------------
दन्तः(बहु.)         ----------- -------------------          मुखम्                ----------- -------------------
हस्तः                 ----------- -------------------          नेत्रम् (द्वि.)         ----------- -------------------
घटः                  ----------- -------------------          शस्त्रम्               ----------- -------------------
कण्ठः                ----------- -------------------          काष्ठम्               ----------- -------
दीपः                 ----------- -------                       दुग्धम्                ----------- -------------------
गुडः                  ----------- -------------------          शास्त्रम्              ----------- -------------------
अञ्चलः              ----------- -------                         कङ्कतम्           ----------- -------------------
करदीपः            ----------- -------------------          करवस्त्रम्           ----------- -------------------
दन्तफेनः            ----------- -------                          इन्धनम्             ----------- -------------------
दन्तकूर्चः            ----------- -------------------         उपनेत्रम्           ----------- -------------------
अश्वशकटः         ----------- -------------------          विमानम्            ----------- -------------------
धूमशकटः          ----------- -------------------          लवित्रम्             ----------- -------------------
शाकशकटः         ----------- -------------------          फेनकम्              ----------- -------------------
वृषभशकटः        ----------- -------                      वार्तापत्रम्          ----------- -------------------
सुधाखण्डः          ----------- ----------------            क्रीडनकम्          ----------- -------------------
शिलाखण्डः        ----------- -------------------          सीवनयन्त्रम्       ----------- -------------------
आच्छादकम्       ----------- -------    कण्ठहारः       महिला कण्ठहारेण अलङ्करोति ।                       
स्त्रीलिङ्गम्                  एकवचनम्           स्त्रीलिङ्गम्                   एकवचनम्
माला            पितामही मालया जपं करोति ।             लेखनी अहं लेखन्या उत्तरं लिखामि ।
गदा                  ----------- -------------------          घटी                  ----------- -------
नौका                 ----------- -------                       द्रोणी                 ----------- -------------------
जिह्वा              ----------- -------------------          गोणी                ----------- -------------------
मापिका             ----------- -------------------          कूपी                  ----------- -------------------
पेटिका               ----------- -------------------          ईली                  ----------- -------------------
छुरिका              ----------- -------------------          दर्वी                  ----------- -------------------
स्थालिका           ----------- -------------------          मार्जनी              ----------- -------------------
कुञ्चिका             ----------- -------------------          कर्तरी                ----------- -------------------
नासिका             ----------- -------------------         चालनी              ----------- -------------------
शृङ्खला            ----------- -------------------          शोधनी              ----------- -------------------
रन्ध्रिका             ----------- -------------------          अङ्कनी             ----------- -------------------
नलिका              ----------- -------------------          अङ्गुली            ----------- -------------------
शाटिका             ----------- -------------------          वेल्लनी              ----------- -------
पादरक्षा(द्वि.)     ----------- -------                         दूरवाणी          ----------- -------------------
पाञ्चालिका        ----------- -------------------          वर्णलेखनी          ----------- -------
द्विचक्रिका         ----------- -------                         पुनःपूरणी            ----------- -------------------
गन्धवर्तिका        ----------- -------------------         नखकृन्तनी         ----------- ------------------
अग्निशलाका       ----------- -------------------          बाष्पस्थाली       ----------- -------भाववाचकक्रियाविशेषणपदानां तृतीयाविभक्‍तिः भवति ।
अभ्यासः – २
तृतीयाविभक्तेः भाववाचकरूपैः अधस्तन-वाक्यानि पूरयत -
सः (प्रयत्‍नः) ------------------- भाषणं करोति ।                   
एषः (परिश्रमः) ---------------- कार्यं सम्पादयति ।
एषः(आनन्दः) ------------------- गीतं गायति ।                   
सा (आग्रहः) -------------- प्रतिदिनं भजनं करोति ।
एषा (इच्छा) ------------------- सर्वान् पाठयति ।               
भवान् (आशा) ------------------- मा तिष्ठतु ।
भवती (श्रद्धा) ------------------- अध्ययनं करोति ।    
त्वं (भक्‍तिः) -------------------- ध्यानं  करोषि ।
अहं (प्रीतिः) ------------------- सर्वं साधयामि ।       
कः (आकृतिः) ------------------- विशालः अस्ति ?
सर्वे (उत्साहः) ------------------- कार्यं कुर्वन्ति ।                  
वयं (वार्ता) ------------- बहून् विषयान् जानीमः ।
इयं (शान्तिः) ------------------- वार्तालापं करोति । 
सः (विचारः) ------------------- श्रेष्ठः अस्ति ।
प्रमुखः (नीतिः) -------------------- सर्वत्र व्यवहरति ।           
संस्था (कार्यपद्धतिः) ------------------विकासति ।
का सर्वदा (स्वाभिमानम्) ------------------- तिष्ठति ?          
शिष्यः (जिज्ञासा) ------------------ प्रश्नं पृच्छति ।
सखी (मोहः) ------------------- कार्यं न करोति ।                 
कथम् (अभ्यासः) ---------------- सर्वं सम्भवति?
सर्वेषां (क्रीडा) ------------------- आनन्दः भवति एव ।      
मन्त्री (चर्चा) ------------------- सर्वान् तोषयति?
निदेशकः (इतिवृत्तम्) -------------- सर्वम् अवगच्छति ।   
सर्वः (तर्जनम्) ------------------ खिन्नः भवति ।
अहं (विश्वासः) ------------------- कार्यं करोमि ।                     
सर्वे (सुखम्) ------------जीवन्ति ।
मित्रं (दुःखम् ) ------------------- रोदिति ।                              
सा (आत्मविश्वासः) -------------------- क्रीडति ।

चतुर्थी विभक्‍तिः
दानार्थे
अभ्यासः – १
अधोलिखितेषु पदेषु चतुर्थीविभक्‍तिं प्रयुज्य उदाहरणानुगुणं वाक्यानि रचयत - 
पुंलिङ्गम्                 एकवचनम्              द्विवचनम्                 बहुवचनम्
बालकः          सः बालकाय जलं ददाति। सः बालकाभ्यां जलं ददाति। सः बालकेभ्यः जलं ददाति।
छात्रः                -----------     -----------    ----------
शिक्षकः             -----------     -----------    ----------
युवकः               -----------     -----------    ----------
पुरुषः                -----------     -----------    ----------
नायकः              -----------     -----------    ----------
गायकः              -----------     -----------    ----------
अर्चकः               -----------     -----------    ----------
पाचकः              -----------     -----------    ----------
रजकः               -----------     -----------    ----------
नपुंसकलिङ्गम्          एकवचनम्                    द्विवचनम्                          बहुवचनम्
पुस्तकम्          सः पुस्तकाय शतं ददाति । सः पुस्तकाभ्यां शतं ददाति ।  सः पुस्तकेभ्यः शतं ददाति ।
पुष्पम्                -----------     -----------    ----------
पत्रम्                 -----------     -----------    ----------
वस्त्रम्                -----------     -----------    ----------
फलम्                -----------     -----------    ----------
पात्रम्                -----------     -----------    ----------
फेनकम्              -----------     -----------    ----------
उपनेत्रम्            -----------     -----------    ----------
विमानम्            -----------     -----------    ----------
कङ्कतम्           -----------     -----------    ----------
करवस्त्रम्           -----------     -----------    ----------
क्रीडनकम्          -----------     -----------    ----------
कारयानम्          -----------     -----------    ----------
कङ्कणम्           -----------     -----------    ----------
स्त्रीलिङ्गम्              एकवचनम्                                           
बालिका                     सा बालिकायै धनं ददाति ।       
छात्रा                -----------     -----------    ----------
शिक्षिका            -----------     -----------    ----------
नायिका             -----------     -----------    ----------
गायिका             -----------     -----------    ----------
सेविका              -----------     -----------    ----------
पाचिका             -----------     -----------    ----------
महिला              -----------     -----------    ----------
स्त्रीलिङ्गम्              एकवचनम्                                                     
नारी               सा नार्यै धनं ददाति ।
द्विवचनम्
सा नारीभ्यां धनं ददाति ।
बहुवचनम्
सा नारीभ्यः धनं ददाति ।                        
देवी                  -----------     -----------    ----------
जननी                -----------     -----------    ----------
नर्तकी                -----------     -----------    ----------
गृहिणी              -----------     -----------    ----------
युवती                -----------     -----------    ----------
तरुणी                -----------     -----------    ----------
सुन्दरी               -----------     -----------    ----------
भगिनी              -----------     -----------    ----------
अभिनेत्री           -----------     -----------    ----------
कवयित्री           -----------     -----------    ----------
पितामही           -----------     -----------    ----------
प्रतिवेशिनी        -----------     -----------    ----------
अभ्यासः – २
अधोलिखितेषु वाक्येषु आवरणे प्रदत्तस्य शब्दस्य चतुर्थीविभक्‍तिरूपेण रिक्तस्थानं पूरयत -
राष्ट्रपतिः (सैनिकः)  -------------------- पदकं ददाति ।         
छात्रः (शिक्षकः) -------------------  लेखनीं ददाति ।
बालः (प्रमुखः)  --------------------  पुष्पगुच्छं ददाति ।        
अपराधी (आरक्षकः) -------------------  उत्कोचं ददाति ।
कर्मकरः (आपणिकः)  --------------------  धनं ददाति ।        
भक्ताः (मन्दिरम्) -------------              कार्यं कुर्वन्ति।
युवकाः (मित्रम्) --------------------  भोजनं यच्छन्ति ।        
अध्यक्षः (कलाकारः) -------------------  प्रेरणां  ददाति 
निर्देशकः (नायिका) -------------------- आलेखं ददाति ।       
ज्येष्ठा (सेविका) ----------------------  वेतनं ददाति ।
प्रधानाचार्यः (बालिका) --------------- पुरस्कारं ददाति ।     
सख्यः (गृहिणी)  ---------------------- धनं यच्छन्ति ।
युवकः (भगिनी) ---------------------  मधुरं ददाति ।            
पिता ( पुत्री )  ----------------------  चाकलेहं ददाति ।
भवती ( सखी )  ---------------------  उपहारं ददाति ।         
अहं (नलिनी) ----------------------  लेखनीं ददामि ।
पञ्चमी विभक्‍तिः (विभागार्थे)
अभ्यासः - १
 अधोलिखितेषु पदेषु पञ्चमीविभक्‍तिं  प्रयुज्य उदाहरणानुगुणं वाक्यानि रचयत - 
पुंलिङ्गम्                 वचनम्                   
बालकः                 सः बालकात् जलं स्वीकरोति ।      
सः बालकाभ्यां जलं स्वीकरोति ।      सः बालकेभ्यः जलं स्वीकरोति ।
छात्रः                -----------     -----------    ----------
शिक्षकः             -----------     -----------    ----------
युवकः               -----------     -----------    ----------
पुरुषः                -----------     -----------    ----------
नायकः              -----------     -----------    ----------
गायकः              -----------     -----------    ----------
अर्चकः               -----------     -----------    ----------
पाचकः              -----------     -----------    ----------
रजकः               -----------     -----------    ----------
नपुंसकलिङ्गम्          वचनम्                   
पुस्तकम्                     सः पुस्तकात्  ज्ञानं प्राप्‍नोति।     
सः पुस्तकाभ्यां ज्ञानं प्राप्‍नोति ।  सः पुस्तकेभ्यः ज्ञानं प्राप्‍नोति ।
पुष्पम्                -----------     -----------    ----------
वनम्                 -----------     -----------    ----------
फलम्                -----------     -----------    ----------
पात्रम्                -----------     -----------    ----------
फेनकम्              -----------     -----------    ----------
विमानम्            -----------     -----------    ----------
कारयानम्          -----------     -----------    ----------
करवस्त्रम्           -----------     -----------    ----------
स्त्रीलिङ्गम्              एकवचनम्                              द्विवचनम्                         
बालिका             सा बालिकायाः ज्ञानं प्राप्‍नोति । सा बालिकाभ्यां ज्ञानं प्राप्‍नोति । 
बहुवचनम्
सा बालिकाभ्यः ज्ञानं प्राप्‍नोति ।

छात्रा                -----------     -----------    ----------
शिक्षिका            -----------     -----------    ----------
नायिका             -----------     -----------    ----------
गायिका             -----------     -----------    ----------
सेविका              -----------     -----------    ----------
पाचिका             -----------     -----------    ----------
महिला              -----------     -----------    ----------
स्त्रीलिङ्गम्              एकवचनम्               द्विवचनम्                         
नारी                सा नार्याः धनं प्राप्‍नोति । सा नारीभ्यां धनं प्राप्‍नोति ।      
बहुवचनम्
सा नारीभ्यः धनं प्राप्नोति ।
देवी                  -----------     -----------    ----------
जननी                ----------- ------  ----------- ----------        
नर्तकी                -----------     -----------    ----------
गृहिणी              -----------     -----------    ----------
युवती                -----------     -----------    ----------
तरुणी                -----------     -----------    ----------
सुन्दरी               -----------     -----------    ----------
भगिनी              -----------     -----------    ----------
अभिनेत्री           -----------     -----------    ----------
कवयित्री           -----------     -----------    ----------
पितामही           -----------     -----------    ----------
मातामही           -----------     -----------    ----------
प्रतिवेशिनी        -----------     -----------    ----------
अभ्यासः - २
अधोलिखितेषु वाक्येषु आवरणे प्रदत्तस्य शब्दस्य यथोचितविभक्‍तिरूपेण रिक्‍तस्थानं पूरयत -
सः (स्यूतः)-------------------- धनं निष्कासयति ।                 
मशी ( लेखनी ) -------------------- स्रवति ।
चायं (चषकः)  -------------------- पतति।                           
द्वारपालः (प्रकोष्ठः)  ---------------- आसन्दम् आनयति ।
जलं (घटः)  -------------------- स्रवति ।                             
भवान् (शीतकम्)  ------------------  शाकं निष्कासयति ।
भक्तः (मन्दिरम्) ----------------- गृहं गच्छति।                    
मालाकारः (लता) -----------------  पुष्पाणि अवचिनोति ।
सर्वदा (नलिका)-------------------- जलं पतति                  
अनुजा ( कपाटिका )  ------------------ वस्त्रं स्वीकरोति ।
छात्रः (परीक्षा)  -------------------- भयं करोति ।                
भ्राता ( वाटिका )  -------------------- अत्र आगच्छति ।
अर्चकः (काशी)  -------------------- प्रस्थानं करोति ।           
एषा ( वीथी )  -----------------निर्गच्छति ।
षष्ठी विभक्‍तिः
अभ्यासः – २
अधोलिखितपदानां त्रिषु वचनेषु षष्ठीविभक्त्यन्तानि रूपाणि लिखत -
पुंलिङ्गम्       एकवचनम्               द्विवचनम्                 बहुवचनम्
वृक्षः             वृक्षस्य                              वृक्षयोः         वृक्षाणाम्
शिष्यः            -----------                    -----------        -----------
छात्रः             -----------                    -----------        -----------
ग्रामः               -----------                    -----------        -----------
पुत्रः                -----------                    -----------        -----------
गायकः              -----------                    -----------        -----------
बालकः           -----------                    -----------        -----------
शिक्षकः          -----------                    -----------        -----------
विद्यालयः        -----------                    -----------        -----------
नपुंसकलिङ्गम् एकवचनम्               द्विवचनम्                 बहुवचनम्
फलम्            फलस्य                    फलयोः                   फलानाम्
गृहम्                 -----------                    -----------        -----------
पर्णम्                 -----------                    -----------        -----------
वनम्                 -----------                    -----------        -----------
चित्रम्               -----------                    -----------        -----------
राज्यम्              -----------                    -----------        -----------
नगरम्               -----------                    -----------        -----------
भवनम्              -----------                    -----------        -----------
नाटकम्             -----------                    -----------        -----------
मन्दिरम्            -----------                    -----------        -----------
पुस्तकम्             -----------                    -----------        -----------
स्त्रीलिङ्गम्     एकवचनम्               द्विवचनम्                 बहुवचनम्
बालिका         बालिकायाः              बालिकयोः               बालिकानाम्
शिष्या               -----------                    -----------        -----------
छात्रा                -----------                    -----------        -----------
वैद्या                 -----------                    -----------        -----------
कथा                  -----------                    -----------        -----------
अनुजा               -----------                    -----------        -----------
महिला              -----------                    -----------        -----------
गायिका             -----------                    -----------        -----------
नायिका             -----------                    -----------        -----------
सेविका              -----------                    -----------        -----------
शिक्षिका            -----------                    -----------        -----------
पुत्री              पुत्र्याः                          पुत्र्योः           पुत्रीणाम्
घटी                  -----------                    -----------        -----------
नदी                  -----------                    -----------        -----------
सखी                 -----------                    -----------        -----------
देवी                  -----------                    -----------        -----------
कूपी                  -----------                    -----------        -----------
जननी                -----------                    -----------        -----------
तरुणी                -----------                    -----------        -----------
युवती                -----------                    -----------        -----------
भगिनी              -----------                    -----------        -----------
नगरी                -----------                    -----------        -----------
नर्तकी                -----------                    -----------        -----------
लेखनी               -----------                    -----------        -----------
अङ्कनी             -----------                    -----------        -----------
कर्मकरी             -----------                    -----------        -----------
अभिनेत्री           -----------                    -----------        -----------
अभ्यासः – ३
अधः प्रदत्तानां पदानां साहाय्येन उदाहरणानुगुणं वाक्यानि लिखत -
रामः                                         दशरथः                         रामस्य पिता दशरथः ।
कृष्णः                                        वसुदेवः                         ----------- ----------- -          
गणेशः               पिता                 शिवः                            ----------- ----------- -          
लवः                  पुत्रः                  रामः                             ----------- ----------- -          
मेघनादः                                    रावणः                          ----------- ----------- -
अर्जुनः                                       पाण्डुराजः                     ----------- ----------- -
दशरथस्य पुत्रः रामः ।                             उमा                               शिवः
----------- ----------- -                  सीता                                           रामः
----------- ----------- -                  सुभद्रा                 पतिः                            अर्जुनः
----------- ----------- -                  कौसल्या                          त्‍नी                            दशरथः
----------- ----------- -                  अहल्या                                        गौतमः 
----------- ------------                   सत्यभामा                                     कृष्णः
शिवस्य  पत्‍नी उमा ।                     उमायाः पतिः शिवः ।
----------- ----------- -------           ----------- ----------- -----------
----------- ----------- -------           ----------- ----------- -----------
----------- ----------- -------           ----------- ----------- -----------
----------- ----------- -------           ----------- ----------- -----------
----------- ----------- -------           ----------- ----------- -----------

माद्री                                         नकुलः                           माद्र्याः पुत्रः नकुलः ।                          
कुन्ती                                         अर्जुनः                           ----------- -----------
पार्वती               पुत्रः                 गणेशः                           ----------- -----------
कैकेयी                                       भरतः                            ----------- -----------
गान्धारी                                    दुर्योधनः                                    ----------- -----------
मन्दोदरी                                   मेघनादः                        ----------- -----------
पञ्चतन्त्रस्य लेखकः विष्णुशर्मा ।                           पञ्चतन्त्रम्                  विष्णुशर्मा       
----------- ----------- -------              गोदानम्                                                प्रेमचन्दः
----------- ----------- -------           महाभाष्यम्          लेखकः                       पतञ्जलिः
----------- ------------------           रामायणम्                                   वाल्मीकिः
----------- ----------- -------           महाभारतम्                               व्यासः           
----------- ----------- -------           मेघदूतम्                                    कालिदासः        
अभ्यासः – ४
अधोलिखितानां प्रश्‍नानाम् उत्तराणि लिखत -
कस्य शिष्यः अर्जुनः ?      (द्रोणाचार्यः)                  कस्याः जलं पवित्रम् ?       (गङ्गा)
----------- ----------- -                       ----------- -----------
कस्य गुरुः बलरामः ?      (भीमः)                          कस्याः जलं शुद्धम् ?         (गोदावरी)
----------- ----------- -                       ----------- -----------
कस्य गुरुः विश्वामित्रः ?  (रामः)                           कस्याः जलं प्रदूषितम् ?   (यमुना)
----------- ----------- -                       ----------- -----------
कस्य गुरुः सान्दिपनिः ?  (कृष्णः)                          कस्याः जलं  स्वच्छम् ?   (कावेरी)
----------- ----------- -                       ----------- -----------
कस्य गुरुः परमहंस ?      (विवेकानन्दः)                 कस्याः जलं शुष्कम् ?      (सरस्वती)        
            ----------- -----------
कस्य राजधानी देहली ?                          (भारतम्)    ----------- -----------
कस्य राजधानी पटना ?                           (बिहारम्)         ----------- -----------
कस्य राजधानी मुम्बई ?                          (महाराष्ट्रम्)       ----------- -----------
कस्य राजधानी राची ?                           (झारखण्डम्)     ----------- -----------
कस्य राजधानी जयपुरम् ?                       (राजस्थानम्)    ----------- -----------
कस्य राजधानी लखनऊ ?                        (उत्तरप्रदेशः)     ----------- -----------
कस्य राजधानी गान्धिनगरम् ?                 (गुजरातम्)       ----------- -----------
कस्य राजधानी तिर्वनन्तपुरम् ?                (केरलम्)           ----------- -----------
कस्य राजधानी बेङ्गलुरुः?                      (कर्नाटकम्)       ----------- -----------
कस्य राजधानी शिमला ?                        (हिमाचलम्)     ----------- -----------
कस्य राजधानी भोपालम् ?                      (मध्यप्रदेशः)      ----------- -----------
        
सप्तमी विभक्‍तिः  
अभ्यासः – ३
अधोलिखितपदानां त्रिषु वचनेषु सप्तमीविभक्त्यन्तानि रूपाणि लिखत -
पुंलिङ्गम्       एकवचनम् द्विवचनम्  बहुवचनम्
स्यूतः                स्यूते         स्यूतयोः          स्यूतेषु
ग्रामः                 -----------     -----------    ----------
वृक्षः                  -----------     -----------    ----------
मार्गः                 -----------     -----------    ----------
कूपः                  -----------     -----------    ----------
चषकः               -----------     -----------    ----------
प्रकोष्ठः              -----------     -----------    ----------
आसन्दः             -----------     -----------    ----------
आपणः              -----------     -----------    ----------
तडागः               -----------     -----------    ----------
नपुंसकलिङ्गम् एकवचनम्      द्विवचनम्   बहुवचनम्
पात्रम्                पात्रे             पात्रयोः         पात्रेषु               
चित्रम्               -----------     -----------    ----------
फलम्                -----------     -----------    ----------
गृहम्                 -----------     -----------    ----------
नगरम्               -----------     -----------    ----------
राज्यम्              -----------     -----------    ----------
मन्दिरम्                        -----------     -----------    ----------
पुस्तकम्             -----------     -----------    ----------
स्त्रीलिङ्गम्        एकवचनम्      द्विवचनम्    बहुवचनम्
लता                   लतायाम्         लतयोः        लतासु
नौका                 -----------     -----------    ----------
पेटिका               -----------     -----------    ----------
वाटिका             -----------     -----------    ----------
स्थालिका           -----------     -----------    ----------
कपाटिका           -----------     -----------    ----------
उत्पीठिका          -----------     -----------    ----------
नदी                  नद्याम्               नद्योः     नदीषु   
द्रोणी                 -----------     -----------    ----------
कूपी                  ----------- ------  ----------- ----------        
लेखनी               ----------- ------  ----------- ----------         
नगरी                -----------     -----------    ----------
अङ्गुली           -----------     -----------    ----------
राजधानी           -----------     -----------    ----------
अभ्यासः – ४
आवरणे प्रदत्तस्य पदस्य सप्तमीविभक्त्यन्तरूपेण रिक्तस्थानानि पूरयत -
छात्रः  (विद्यालयः) विद्यालये पठति ।                             
कृष्णफलकं (प्रकोष्ठः) --------------------  अस्ति ।
रसगोलकम् (आपणः) --------------------भवति ।                
अध्यापिका (विद्यालयः) --------------------पाठयति । 
वैद्यः (चिकित्सालयः) --------------------उपविशति ।           
ग्रन्थः (ग्रन्थालयः) ----------- ------भवति ।
पुस्तकं (पुस्तकालयः) -------------------- भवति ।                
पिता (कार्यालयः) --------------------कार्यं करोति ।
विद्युत्कोषः (करदीपः) -------------------- भवति ।              
देवः (देवालयः) -------------------- विराजते ।
कुञ्चिका (तालः) -------------------- अस्ति ।            
जनाः घटीं (हस्तः) -------------------- धरन्ति ।       
तैलं (दीपः) -------------------- अस्ति ।                              
माता (पाकशाला) पाकशालायाम् अन्‍नं पचति ।   
माला (कण्ठः) -------------------- शोभते ।                          
वार्ता (पत्रिका) -------------------- अस्ति ।
स्थालिका (पाकशाला) -------------------- अस्ति।               
माला (वाटिका) -------------------- अस्ति ।
पाचकः  (पाकशाला) --------------------  पचति ।               
पुष्पं (वाटिका) -------------------- अस्ति । 
लेखनी (उत्पीठिका) -------------------- अस्ति ।                   
लता  (वाटिका) -------------------- अस्ति ।
पुष्पाणि (लता) -------------------- सन्ति ।              
धनं (कपाटिका) -------------------- अस्ति ।              
अश्वः ( अश्वशाला) -------------------- अस्ति ।                    
लेखनी (पेटिका) -------------------- अस्ति ।
छात्रः (पाठशाला) -------------------- पठति ।                     
कार्यक्रमः ( सभा) -------------------- अस्ति ।          
नासाभरणं (नासिका) --------------------  अस्ति ।               
पुस्तकं ( कपाटिका) -------------------- अस्ति ।       
वस्त्रं ( निधानिका) -------------------- अस्ति ।                     
माता (गृहम्) -------------------- वसति ।   
बालकः (गृहम्) -------------------- वसति ।            
जलं ( पात्रम्) -------------------- अस्ति ।               
देवः (मन्दिरम्) -------------------- अस्ति ।             
कूपी (गृहम् ) --------------------  अस्ति ।               
पाठः (पुस्तकम्) --------------------  अस्ति ।                       
श्लोकः (पुस्तकम्) --------------------  अस्ति ।
लता ( उद्यानम् ) -------------------- अस्ति ।                       
धेनुः (गृहम् ) -------------------- अस्ति ।    
सुगन्धः (पुष्पम् ) -------------------- अस्ति ।                       
उत्साहः (हृदयम् ) -------------------- अस्ति ।         
लक्ष्यं ( जीवनम् ) -------------------- अस्ति ।                      
नौका (नदी) नद्याम् अस्ति ।
कार्यक्रमः ( दूरदर्शनम् ) -------------------- अस्ति ।             
कमलं ( सरोवरः) -------------------- अस्ति ।
अङ्गुलीयकम्  (अङ्गुली ) -------------------- अस्ति ।         
मीनः (नदी) -------------------- अस्ति ।                  
ओदनं ( द्रोणी) -------------------- अस्ति ।              
सूची (घटी ) -------------------- अस्ति ।                 
जलं (द्रोणी ) -------------------- अस्ति ।                            
सूत्रं (सूची) -------------------- अस्ति ।       
सूपः (दर्वी) -------------------- अस्ति ।                              
पुष्पं (वेणी) -------------------- अस्ति ।
औषधं ( कूपी ) -------------------- अस्ति ।             
देवालयः ( नगरी ) -------------------- अस्ति ।        
कार्यक्रमः ( आकाशवाणी) -------------------- अस्ति ।          
मीनाः (जलम्) --------------------  जीवन्ति ।          
विश्वनाथः (काशी) --------------------  अस्ति ।                   
रामजन्मभूमिः (अयोध्या) ----------------- अस्ति ।
                                        उपपदविभक्‍तयः
विभक्‍तिः द्विधा भवति – कारकविभक्‍तिः , उपपदविभक्‍तिः च । यत्र कर्ता,कर्म,करणम्,सम्प्रदानम्,अपादानम्,अधिकरणं चेत्येतानि अधिकृत्य विभक्‍तिः प्रवर्तते तत्र कारकविभक्‍तिः इत्युच्यते । परन्तु यत्र पदानां सामीप्यत्वात् विभक्‍तिः प्रवर्तते तत्र उपपदविभक्‍तिः कथ्यते । अधः विद्यमानानि पदानि अधिकृत्य इत्थम् उपपदविभक्‍तिः प्रवर्तते । यथा -
द्वितीया – परितः (अभितः/सर्वतः), धिक्,  प्रति, उभयतः, विना
तृतीया – हीनः (रहित), विना, अलम्, सह (साकम्, सार्धम्), सदृशः, अङ्गविकारे – नेत्रेण काणः। पादेन खञ्जः।
चतुर्थी – दानार्थे, रुच् योगे, कुप्यति / क्रुध्यति, स्पृह्यति (इच्छति) नमः, अलम्, स्वाहा, स्वस्ति
पञ्चमी – विना, मा, बहिः, पूर्वम्, बिभेति, रक्षति
षष्ठी – उपरि, अधः, पुरतः, पृष्टतः, (निर्धारणे – कवीनां कालिदासः श्रेष्ठः ।)
सप्तमी – स्निह्, विश्वस्, कुशल,निपुण, (तेनाली रामः न्याये चतुरः।)
अभ्यासः - १
उपपदविभक्तिः (मिश्राभ्यासः)
अधः प्रदत्तानां स्थूलाक्षराणां पदानां योगे यथोचितां उपपदविभक्‍तिम् उपयुज्य रिक्‍तस्थानेषु लिखत -
पिता (कार्यालयः)--------------------- प्रति गच्छति ।            
छात्रः (विद्यालयः) ---------------------प्रति गच्छति ।
(ज्ञानं) ---------------------  विना जीवनं नास्ति ।                
(जलं) --------------------- विना जीवनं नास्ति ।
(देवालयः) --------------------- परितः वृक्षाः सन्ति ।           
(विद्यालयः) -------------------- उभयतः यानानि सन्ति ।
(वाटिका) --------------------- परितः लताः सन्ति ।             
(नदी) --------------------- उभयतः ग्रामाः सन्ति ।
(मन्दिरम्) --------------------- उभयतः पुष्पाणि सन्ति ।      
(कार्यालयः) --------------------- उभयतः जनाः सन्ति ।
धिक् ------------------- 
( चोरः)  धिक् ------------------ ! 
(मूर्खः)  धिक् -------------------- ! 
(कृपणा) अलम्  ----------------- ।
(कोलाहलः)  अलम्  --------------। 
(चर्चा)  अलम्  ------------------ । (विवादः)
शिक्षिका (छात्रः) -------------- कुप्यति   
अधिकारी (सेवकः)------------- क्रुध्यति । 
माता (पुत्री) -------------क्रुध्यति
सः भिक्षुकः (नेत्रम्) ------------ काणः अस्ति ।                     
सा महिला (पादः) --------------- खञ्जा अस्ति ।
कन्या (जनकः) --------------------- सह गच्छति ।                
राकेशः (अध्यापिका) --------------------- सह वदति ।
सः (अनुजा) --------------------- सह क्रीडति ।                     
पुत्री (अम्बा) --------------------- सह वसति ।
(विद्या) ----------------   हीनः छात्रः न शोभते ।              
(गुणाः) --------------------- हीनः छात्रः न शोभते ।
अहं (मित्रम्) --------------------- सह क्रीडामि ।                   
त्वं (भगिनी) --------------------- सह भ्रमसि ।
(गृहिणी) ---------------------- विना गृहं न शोभते ।          
(देशभक्ताः) ------------------- विना देशः न शोभते ।
पुत्रः (पिता) -------------- सदृशः उन्नतः अस्ति ।      
आम्रम् (अमृतम्) ---------------- सदृशं मधुरम् ।
तापी नदी (गङ्गा) -------------- सदृशी प्रसिद्धा नास्ति ।  
(जननी) ---------------- सदृशी वात्सल्यमयी नान्या ।
वृक्षः (मनुष्यः) --------------------- फलं ददाति ।                  
देवः (भक्तः) --------------------- वरं ददाति ।
शिक्षकः (छात्रा) --------------------- पुस्तकं ददाति ।            
त्वं (अनुजः) --------------------- सह क्रीडसि ।
पिता (पुत्रः) --------------------- चाकलेहं ददाति ।               
अहं (मित्रम्) --------------------- सह नृत्यामि ।
(देवः) --------------------- नमः ।                           
निर्वाहकः (प्रयाणिकः) ----------------- चिटिकां ददाति।
मनुष्यः (उन्नतपदम्) --------------- स्पृह्यति ।           
बुद्धिमान् छात्रः (प्रथमस्थानम्) -------------- स्पृह्यति ।
(शिवः) --------------------- नमः ।     
(दुर्गा) --------------------- नमः ।      
(पार्वती) ------------------ नमः ।
(अग्निः) ------------------ स्वाहा ।  
(त्वम्) ----------------- स्वस्ति ।           
(अनलः) ------------------ स्वाहा । 
(पावकः) ------------------ स्वाहा ।  
(वह्निः) ------------------ स्वाहा ।      
(भवत्) ----------------- स्वस्ति ।
(भवती) ----------------- स्वस्ति ।    
(शिष्यः) ----------------- स्वस्ति ।      
(शिष्या) ----------------- स्वस्ति ।
(पुत्री) ----------------- स्वस्ति ।              
(भक्तः) ----------------- स्वस्ति । 
(भक्ता) ----------------- स्वस्ति ।    
(गणेशः) ---------------- मोदकं रोचते ।
 (अहम्) -------------- संस्कृतं रोचते । 
(सः) ---------- क्रीडाः रोचन्ते ।
(सा) -------------- गानं रोचते ।         
(त्वम्) ------------- नृत्यं रोचते ।
(कः) --------------- अध्ययनं रोचते ?
(प्रयत्न)------------------ विना सफलता असम्भवा ।  
(गृहम्) ------------------ बहिः आतपः अस्ति ।        
माता (मासः)----------------पूर्वं शाटिकां क्रीतवती ।            
सः (अन्धकारः) ----------------बिभेति ।  
(वैशाखः) ---------------- पूर्वं चैत्रमासः भवति ।                  
(दीपोत्सवः) ---------------- पूर्वं विजयादशमी भवति ।
(परीक्षा) ---------------- पूर्वम् अध्ययनं भवति ।                  
(सोमवासरः) ---------------- पूर्वं रविवासरःभवति ।
मूषकः (मार्जालः) ----------------  बिभेति ।                    
मार्जालः (शुनकः)----------------  बिभेति ।
बालकः (सर्पः) ----------------  बिभेति ।                             
छात्राः (प्रधानाचार्या) ----------------  भयं कुर्वन्ति ।
देवः भक्तं (सङ्कटम्) ------------- रक्षति ।                          
वृक्षः सर्वान् (आतपः) ------------- रक्षति ।
पिता पुत्रं  (दुर्व्यसनम्) ------------- रक्षति ।             
माता पुत्रीं (दुष्टः) ------------- रक्षति ।
देवः भक्तं (दुर्जनम्) ------------------ रक्षति ।                       
(वृक्षः) ------------------ उपरि खगाः वसन्ति ।
भवत्याः लेखनी (उत्पीठिका) ------------------ अधः अस्ति । 
(गृहं) ------------------ पुरतः मार्गः अस्ति ।
भिक्षुकः (कारयानं) ------------------ पृष्टतः धावति ।              
कवीनां कालिदासः श्रेष्ठः ।        
सुनिलः (नृत्यम्) ------------------ निपुणः अस्ति ।  
रत्नाकरः (चित्रकला) ------------------ कुशलः अस्ति ।
माता (पुत्रः) ------------------ स्निह्यति ।                                 
पिता (पुत्री) ------------------ विश्वसिति ।           
तेनाली-रामः न्याये चतुरः।                                   
राजनेता (भाषणम्) ------------------ चतुरः।     
रावणः -------------- (रामः) सह युद्धं कृतवान् ।                   
अर्जुनः ------------------ (कर्णः) सह युद्धं कृतवान् ।         
सा --------------- (शर्करा) विना दुग्धं न पिबति ।                 
गुरुः शिष्यं  ------------------(पापम्) रक्षति । 
(त्वं) ------------------- नृत्यं रोचते किम् ।                       
(अस्मद्) --------------- नृत्यम् अत्यन्तं रोचते ।
अलम् अधिक -(चिन्तनम्)---------------------- ।               
---------------- (पृथ्वी) परितः अन्तरीक्षम् अस्ति ।

Share:

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

लोकप्रिय पोस्ट

ब्लॉग की सामग्री यहाँ खोजें।

लेखानुक्रमणी

जगदानन्द झा. Blogger द्वारा संचालित.

मास्तु प्रतिलिपिः

इस ब्लॉग के बारे में

संस्कृतभाषी ब्लॉग में मुख्यतः मेरा
वैचारिक लेख, कर्मकाण्ड,ज्योतिष, आयुर्वेद, विधि, विद्वानों की जीवनी, 15 हजार संस्कृत पुस्तकों, 4 हजार पाण्डुलिपियों के नाम, उ.प्र. के संस्कृत विद्यालयों, महाविद्यालयों आदि के नाम व पता, संस्कृत गीत
आदि विषयों पर सामग्री उपलब्ध हैं। आप लेवल में जाकर इच्छित विषय का चयन करें। ब्लॉग की सामग्री खोजने के लिए खोज सुविधा का उपयोग करें

संस्कृतसर्जना वर्ष 1 अंक 2

संस्कृतसर्जना वर्ष 1 अंक 3

Sanskritsarjana वर्ष 2 अंक-1

संस्कृतसर्जना वर्ष 1 अंक 1

समर्थक एवं मित्र

सर्वाधिकार सुरक्षित

विषय श्रेणियाँ

ब्लॉग आर्काइव

Recent Posts

लेखाभिज्ञानम्

अंक (1) अभिनवगुप्त (1) अलंकार (3) आचार्य (1) आधुनिक संस्कृत (1) आधुनिक संस्कृत गीत (1) आधुनिक संस्कृत साहित्य (3) आम्बेडकर (1) उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान (1) उत्तराखंड (1) ऋग्वेद (1) ऋतु (1) ऋषिका (1) कणाद (1) करक चतुर्थी (1) करण (2) करवा चौथ (1) कर्मकाण्ड (33) कामशास्त्र (1) कारक (1) काल (3) काव्य (4) काव्यशास्त्र (12) काव्यशास्त्रकार (1) कुमाऊँ (1) कूर (1) कूर्मांचल (1) कृदन्त (3) कोजगरा (1) कोश (2) गंगा (1) गया (1) गाय (1) गीतकार (1) गीति काव्य (1) गुरु (1) गृह कीट (1) गोविन्दराज (1) ग्रह (1) चरण (1) छन्द (4) छात्रवृत्ति (1) जगत् (1) जगदानन्द झा (3) जगन्नाथ (1) जीवनी (3) ज्योतिष (13) तकनीकि शिक्षा (1) तद्धित (10) तिङन्त (11) तिथि (2) तीर्थ (3) दर्शन (11) धन्वन्तरि (1) धर्म (1) धर्मशास्त्र (12) नक्षत्र (3) नाटक (2) नाट्यशास्त्र (2) नायिका (2) नीति (2) पक्ष (1) पतञ्जलि (3) पत्रकारिता (4) पत्रिका (6) पराङ्कुशाचार्य (2) पाण्डुलिपि (2) पालि (3) पुरस्कार (13) पुराण (2) पुरुषार्थोपदेश (1) पुस्तक (2) पुस्तक संदर्शिका (1) पुस्तक सूची (14) पुस्तकालय (5) पूजा (1) प्रत्यभिज्ञा शास्त्र (1) प्रशस्तपाद (1) प्रहसन (1) प्रौद्योगिकी (1) बिल्हण (1) बौद्ध (6) बौद्ध दर्शन (2) ब्रह्मसूत्र (1) भरत (1) भर्तृहरि (2) भामह (1) भाषा (1) भाष्य (1) भोज प्रबन्ध (1) मगध (3) मनु (1) मनोरोग (1) महाविद्यालय (1) महोत्सव (2) मुहूर्त (2) योग (6) योग दिवस (2) रचनाकार (3) रस (1) राजभाषा (1) रामसेतु (1) रामानुजाचार्य (4) रामायण (1) राशि (1) रोजगार (2) रोमशा (1) लघुसिद्धान्तकौमुदी (45) लिपि (1) वर्गीकरण (1) वल्लभ (1) वाल्मीकि (1) विद्यालय (1) विधि (1) विश्वनाथ (1) विश्वविद्यालय (1) वृष्टि (1) वेद (2) वैचारिक निबन्ध (22) वैशेषिक (1) व्याकरण (15) व्यास (2) व्रत (2) व्रत कथा (1) शंकाराचार्य (2) शतक (1) शरद् (1) शैव दर्शन (2) संख्या (1) संचार (1) संस्कार (19) संस्कृत (16) संस्कृत आयोग (1) संस्कृत गीतम्‌ (9) संस्कृत पत्रकारिता (2) संस्कृत प्रचार (1) संस्कृत लेखक (1) संस्कृत वाचन (1) संस्कृत विद्यालय (3) संस्कृत शिक्षा (4) संस्कृतसर्जना (5) सन्धि (3) समास (6) सम्मान (1) सामुद्रिक शास्त्र (1) साहित्य (1) साहित्यदर्पण (1) सुबन्त (7) सुभाषित (3) सूक्त (3) सूक्ति (1) सूचना (1) सोलर सिस्टम (1) सोशल मीडिया (2) स्तुति (2) स्तोत्र (11) स्त्रीप्रत्यय (1) स्मृति (11) स्वामि रङ्गरामानुजाचार्य (2) हास्य (1) हास्य काव्य (1) हुलासगंज (2) Devnagari script (2) Dharma (1) epic (1) jagdanand jha (1) JRF in Sanskrit (Code- 25) (3) Kahani (1) Library (1) magazine (1) Mahabharata (1) Manuscriptology (2) Pustak Sangdarshika (1) Sanskrit (2) Sanskrit language (1) sanskrit saptaha (1) sanskritsarjana (3) sex (1) Student Contest (1) UGC NET/ JRF (4)