बुधवार, 12 अगस्त 2015

क आगतः


                      सुरुचिश्यामलगात्रो
                      मातः क आगतः।

कंञ्जलोचनः कुंञ्चितकेशः
उन्नतभालो वल्कलवेशः ।
                कस्मिन्देशे जातः
                मातः क आगतः।।

स्कन्धे धनुः सशरतूणीरः
उदग्रोपि स वयस्यो धीरः।
              यथा स्थिरः संवातः
              मातः क आगतः।।

पर्णकुटी रचिताति सुरुचिरा
तत्रैका सुन्दरी च मधुरा
            यथा निशान्ते प्रातः
            मातः क आगतः।।

अमरावतीवदेव सुन्दरी
ख्याता जगत्ययोध्या नगरी
             तत्रायं भोः जातः
             मातः क आगतः।।
दाशरथिः रघुवंशनन्दनः
स च कौसल्यानन्दवर्द्धनः
            लोकत्रयविख्यातः
            मातः क आगतः।।

अयमपरश्च लक्ष्मणो वीरः
योगरतो धृतवल्कलचीरः
           अनुजोऽस्यैव ख्याातः
           मातः क आगतः।।

स्वामिसङ्गता परमपुनीता
रघुकुलवधूः रामपरिणीता
                                   जयति जानकी माता
                                   जाने क आगतः।।