मंगलवार, 4 मार्च 2014

देव पूजा विधि Part-12 कुमारी-पूजन

2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन कर भोजन कराएँ।
प्रार्थना-ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिस्वरूपिणि। पूजां गृहाण कौमारि! जगन्मातर्नमोऽस्तु ते।।
            आरती-              ॐ नीराजनं सुमाङ्ल्यं कर्पूरेण समन्वितम्।
                                    चन्द्रार्कवह्निसदृशं महादेवि नमोऽस्तु ते।।
पुष्पांजलि-         ॐदुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः
                                    स्वस्थैः स्मृता मतिमतीवशुभां ददासि।
                                    दारिद्रîदुःखभयहारिणि का त्वदन्या
                                    सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता।।
प्रदक्षिणा-          ॐ नमस्ते देवि-देवेशि! नमस्ते ईप्सितप्रदे!।
                                    नमस्ते जगतां धात्रि! नमस्ते भक्तवत्सले!।।
साष्टांगप्रणाम-    ॐनमः सर्वहितार्थायै जगदाधारहेतवे।
                                    साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृतः।।
प्रार्थना-             ॐपुत्रन्देहि धनं देहि सौभाग्यं देहि मङ्ले।
                                    अन्याँý सर्वकामाँश्च देहि देवि! नमोऽस्तु ते।।
विसर्जन-            ॐ इमां पूजां मया देवि यथाशक्तîुपपादिताम्।
                                    रक्षार्थं त्वं समादाय व्रज स्थानमनुत्तमम्।।