लघुसिद्धान्तकौमुदी (तुदादिप्रकरणम्)


अथ तुदादयः

तुद व्‍यथने ।। १ ।।
६५४ तुदादिभ्‍यः शः
शपोऽपवादः । तुदतितुदते । तुतोद । तुतोदिथ । तुतुदे । तोत्ता । अतौत्‍सीत्अतुत ।। णुद प्रेरणे ।। २ ।। नुदतिनुदते । नुनोद । नोत्ता । भ्रस्‍ज पाके ।। ३ ।। ग्रहिज्‍येति सम्‍प्रसारणम् । सस्‍य श्‍चुत्‍वेन शः । शस्‍य जश्‍त्‍वेन जः । भृज्‍जतिभृज्‍जते ।।
६५५ भ्रस्‍जो रोपधयो रमन्‍यतरस्‍याम्
भ्रस्‍जो रेफस्‍योपधायाश्‍च स्‍थाने रमागमो वा स्‍यादार्धधातुके। मित्‍वादन्‍त्‍यादचः परः । स्‍थानषष्‍ठीनिर्देशाद्रोपधयोर्निवृत्तिः । बभर्ज । बभर्जतुः । बभर्जिथबभर्ष्‍ठ । बभ्रज्‍ज । बभ्रज्‍जतुः । बभ्रज्‍जिथ । स्‍कोरिति सलोपः । व्रश्‍चेति षः । बभ्रष्‍ठ । बभर्जेबभ्रज्‍जे । भर्ष्‍टाभ्रष्‍टा । भर्क्ष्यतिभ्रक्ष्यति । 
क्‍ङिति रमागमं बाधित्‍वा सम्‍प्रसारणं पूर्वविप्रतिषेधेन । भृज्‍ज्‍यात् । भृज्‍ज्‍यास्‍ताम् । भृज्‍ज्‍यासुः । भक्षीर्ष्‍टभ्रक्षीष्‍ट । अभाक्षीर्त्अभ्राक्षीत् । अभर्ष्‍ट , अभ्रष्‍ट ।। कृष विलेखने ।। ४ ।। कृषति कृषते । चकर्षचकृषे ।।
६५६ अनुदात्तस्‍य चर्दुपधस्‍यान्‍यतरस्‍याम्
उपदेशेऽनुदात्तो य ऋदुपधस्‍तस्‍याम्‍वा स्‍याज्‍झलादावकिति । क्रष्‍टाकर्ष्‍टा । कृक्षीष्‍ट । 
(स्‍पृशमृशकृषतृपदृपां च्‍लेः सिज्‍वा वक्तव्‍यः) । अक्राक्षीत्अकाक्षीर्त्अकृक्षत् । अकृष्‍ट । अकृक्षाताम् । अकृक्षत । क्‍सपक्षे अकृक्षत । अकृक्षाताम् । अकृक्षन्‍त ।। मिल संगमे ।। ५ ।। मिलतिमिलतेमिमेल । मेलिता । अमेलीत् ।। मुच्‍लृ मोचने ।। ६ ।।
६५७ शे मुचादीनाम्
मुच् लिप् विद् लुप् सिच् कृत् खिद् पिशां नुम् स्‍यात् शे परे । मुञ्चतिमुञ्चते । मोक्ता । मुच्‍यात् । मुक्षीष्‍ट । अमुचत्अमुक्त । अमुक्षाताम् । लुप्‍लृ छेदने ।। ७ ।। लुम्‍पतिलुम्‍पते । लोप्‍ता । अलुपत् । अलुप्‍त । विद्लृ लाभे ।। ८ ।। विन्‍दतिविन्‍दते । विवेदविवेदे । व्‍याघ्रभूतिमते सेट् । वेदिता । भाष्‍यमतेऽनिट् । परिवेत्ता ।। षिच क्षरणे ।। ९ ।। सिञ्चतिसिञ्चते ।।
६५८ लिपिसिचिह्‍वश्‍च
एभ्‍यश्‍च्‍लेरङ् स्‍यात् । असिचत् ।।
६५९ आत्‍मनेपदेष्‍वन्‍यतरस्‍याम्
लिपिसिचिह्‍वः परस्‍य च्‍लेरङ् वा । असिचतअसिक्त ।। लिप उपदेहे ।। १० ।। उपदेहो वृद्धिः । लिम्‍पतिलिम्‍पते । लेप्‍ता । अलिपत्अलिपतअलिप्‍त।।
इत्‍युभयपदिनः ।
      कृती छेदने ।। ११ ।। कृन्‍तति । चकर्त । कर्तिता । कर्तिष्‍यतिकर्त्‍स्‍यति । अकर्तीत् ।। खिद परिघाते ।। १२ ।। खिन्‍दति । चिखेद । खेत्ता ।। पिश अवयवे ।। १३ ।। पिंशति । पेशिता ।। ओव्रश्‍चू छेदने ।। १४ ।। वृश्‍चति । वव्रश्‍च । वव्रश्‍चिथवव्रष्‍ठ । व्रश्‍चिताव्रष्‍टा । व्रश्‍चिष्‍यतिव्रक्ष्यति । वृश्‍च्‍यात् । अव्रश्‍चीत्अव्राक्षीत् ।। व्‍यच व्‍याजीकरणे ।। १५ ।। विचति । विव्‍याच । विविचतुः । व्‍यचिता । व्‍यचिष्‍यति । विच्‍यात् । अव्‍याचीत्अव्‍यचीत् । व्‍यचेः कुटादित्‍वमनसीति तु नेह प्रवर्ततेअनसीति पर्युदासेन कृन्‍मात्रविषयत्‍वात् ।। उछि उञ्छे ।। १६ ।। उञ्छति । ’उञ्छः कणश आदानं कणिशाद्यर्जनं शिलम् ।’ इति यादवः ।। ऋच्‍छ गतीन्‍द्रियप्रलयमूर्तिभावेषु ।। १७ ।। ऋच्‍छति । ऋच्‍छत्‍यॄतामिति गुणः । द्विहल् ग्रहणस्‍य अनेक हलुपसक्षणत्‍वान्नुट् । आनर्च्‍छ । आनर्च्‍छतुः । ऋच्‍छिता ।। उज्‍झ उत्‍सर्गे ।। १८ ।। उज्‍झति ।। लुभ विमोहने ।। १९ ।। लुभति ।।
६६० तीषसहलुभरुषरिषः
इच्‍छत्‍यादेः परस्‍य तादेरार्धधातुकस्‍येड्वा स्‍यात् । लोभितालोब्‍धा । लोभिष्‍यति ।। तृप तृम्‍फ तृप्‍तौ ।। २०-२१ ।। तृपति । ततर्प । तर्पिता । अतर्पीत् । तृम्‍फति । 
(शे तृम्‍फादीनां नुम् वाच्‍यः) । आदिशब्‍दः प्रकारेतेन येऽत्र नकारानुषक्तास्‍ते तृम्‍फादयः । ततृम्‍फ । तृफ्‍यात् ।। मृड पृड सुखने ।। २२-२३ ।। मृडति । पृडति । शुन गतौ ।। २४ ।। शुनति ।। इषु इच्‍छायाम् ।। २५ ।। इच्‍छति । एषिताएष्‍टा । एषिष्‍यति । इष्‍यात् । ऐषीत् ।। कुट कौटिल्‍ये ।। २६ ।। गाङ्कुटादीति ङित्त्वम् ।। चुकुटिथ । चुकोटचुकुट । कुटिता ।। पुट संश्‍लेषणे ।। २७ ।। पुटति । पुटिता । स्‍फुट विकसने ।। २८ ।। स्‍पुटति । स्‍पुटिता ।। स्‍फुर स्‍फुल संचलने ।। २९-३० ।। स्‍फुरति । स्‍फुलति ।।
६६१ स्‍फुरतिस्‍फुलत्‍योर्निर्निविभ्‍यः
षत्‍वं वा स्‍यात् । निःष्‍फुरतिनिःस्‍फुरति । णू स्‍तवने ।। ३१ ।। परिणूतगुणोदयः । नुवति । नुनाव । नुविता ।। टुमस्‍जो शुद्धौ ।। ३२ ।। मज्‍जति । ममज्‍ज । ममज्‍जिथ । मस्‍जिनशोरिति नुम् । (मस्‍जेरन्‍त्‍यात्‍पूर्वो नुम्‍वाच्‍यः) । संयेगादिलोपः । ममङ्क्‍थ । मङ्क्ता । मङ्क्ष्यति । अमाङ्क्षीत् । अमाङ्क्ताम् । अमाङ्क्षुः ।। रुजो भङ्गे ।। ३३ ।। रुजति । रोक्ता । रोक्ष्यति । अरौक्षीत् ।। भुजो कौटिल्‍ये ।। ३४ ।। रुजिवत् ।। विश प्रवेशने ।। ३५ ।। विशति ।। मृश आमर्शने ।। ३६ ।। आमर्शनं स्‍पर्शः ।। अनुदात्तस्‍य चर्दुपधस्‍यान्‍यतरस्‍याम् ।। अम्राक्षीत्अमाक्षीर्त्अमृक्षत् ।। षद्लृ विशरणगत्‍यवसादनेषु ।। ३७ ।। सीदतीत्‍यादि ।। शद्लृ शातने ।। ३८ ।।
६६२ शदेः शितः
शिद्भाविनोऽस्‍मात्तङानौ स्‍तः । शीयते । शीयताम् । अशीयत । शीयेत । शशाद । शत्ता । शत्‍स्‍यति । अशदत् । अशत्‍स्‍यत् ।। कॄ विक्षेपे ।। ३९ ।।
६६३ ॠत इद्धातोः
ॠदन्‍तस्‍य धातोरङ्गस्‍य इत्‍स्‍यात् । किरति । चकार । चकरतुः । चकरुः । करीताकरिता । कीर्यात् ।।
६६४ किरतौ लवने
उपात्‍किरतेः सुट् छेदने। उपस्‍किरति । 
(अडभ्‍यासव्‍यवायेऽपि सुट्कात् पूर्व इति वक्तव्‍यम्) । उपास्‍किरत् । उपचस्‍कार ।।
६६५ हिंसायां प्रतेश्‍च
उपात्‍प्रतेश्‍च किरतेः सुट् स्‍यात् हिंसायाम् । उपस्‍किरति । प्रतिस्‍किरति ।। गॄ निगरणे ।। ४० ।।
६६६ अचि विभाषा
गिरते रेफस्‍य लो वाऽजादौ प्रत्‍यये । गिरतिगिलति । जगारजगाल । जगरिथजगलिथ । गरीतागरितागलीतागलिता ।। प्रच्‍छ ज्ञीप्‍सायाम् ।। ४२ ।। ग्रहिज्‍येति सम्‍प्रसारणम् । पृच्‍छति । पप्रच्‍छ । पप्रच्‍छतुः । प्रष्‍टा । प्रक्ष्यति । अप्राक्षीत् ।। मृङ् प्राणत्‍यागे ।। ४२ ।।
६६७ म्रियतेर्लुङि्लङोश्‍च
लुङि्लङोः शितश्‍च प्रकृतिभूतान्‍मृङस्‍तङ् नान्‍यत्र । रिङ् । इयङ् । म्रियते । ममार । मर्ता । मरिष्‍यति । मृषीष्‍ट । अमृत ।। पृङ् व्‍यायामे ।। ४३ ।। प्रायेणायं व्‍याङ्पूर्वः । व्‍याप्रियते । व्‍यापप्रे । व्‍यापप्राते । व्‍यापरिष्‍यते । व्‍यापृत । व्‍यापृषाताम् ।। जुषी प्रीतिसेवनयोः ।। ४४ ।। जुषते । जुजुषे ।। ओविजी भयचलनयोः ।। ४५ ।। प्रायेणायमुत्‍पूर्वः । उद्विजते ।।
६६८ विज इट्
विजेः पर इडादिप्रत्‍ययो ङिद्वत् । उद्विजिता ।।
इति तुदादयः ।। ६ ।।

Share:

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

लोकप्रिय पोस्ट

ब्लॉग की सामग्री यहाँ खोजें।

लेखानुक्रमणी

जगदानन्द झा. Blogger द्वारा संचालित.

मास्तु प्रतिलिपिः

इस ब्लॉग के बारे में

संस्कृतभाषी ब्लॉग में मुख्यतः मेरा
वैचारिक लेख, कर्मकाण्ड,ज्योतिष, आयुर्वेद, विधि, विद्वानों की जीवनी, 15 हजार संस्कृत पुस्तकों, 4 हजार पाण्डुलिपियों के नाम, उ.प्र. के संस्कृत विद्यालयों, महाविद्यालयों आदि के नाम व पता, संस्कृत गीत
आदि विषयों पर सामग्री उपलब्ध हैं। आप लेवल में जाकर इच्छित विषय का चयन करें। ब्लॉग की सामग्री खोजने के लिए खोज सुविधा का उपयोग करें

संस्कृतसर्जना वर्ष 1 अंक 2

संस्कृतसर्जना वर्ष 1 अंक 3

Sanskritsarjana वर्ष 2 अंक-1

संस्कृतसर्जना वर्ष 1 अंक 1

समर्थक एवं मित्र

सर्वाधिकार सुरक्षित

विषय श्रेणियाँ

ब्लॉग आर्काइव

Recent Posts

लेखाभिज्ञानम्

अंक (1) अभिनवगुप्त (1) अलंकार (3) आचार्य (1) आधुनिक संस्कृत (1) आधुनिक संस्कृत गीत (1) आधुनिक संस्कृत साहित्य (3) आम्बेडकर (1) उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान (1) उत्तराखंड (1) ऋग्वेद (1) ऋतु (1) ऋषिका (1) कणाद (1) करक चतुर्थी (1) करण (2) करवा चौथ (1) कर्मकाण्ड (33) कामशास्त्र (1) कारक (1) काल (3) काव्य (4) काव्यशास्त्र (12) काव्यशास्त्रकार (1) कुमाऊँ (1) कूर (1) कूर्मांचल (1) कृदन्त (3) कोजगरा (1) कोश (2) गंगा (1) गया (1) गाय (1) गीतकार (1) गीति काव्य (1) गुरु (1) गृह कीट (1) गोविन्दराज (1) ग्रह (1) चरण (1) छन्द (4) छात्रवृत्ति (1) जगत् (1) जगदानन्द झा (3) जगन्नाथ (1) जीवनी (3) ज्योतिष (13) तकनीकि शिक्षा (1) तद्धित (10) तिङन्त (11) तिथि (2) तीर्थ (3) दर्शन (11) धन्वन्तरि (1) धर्म (1) धर्मशास्त्र (12) नक्षत्र (3) नाटक (2) नाट्यशास्त्र (2) नायिका (2) नीति (2) पक्ष (1) पतञ्जलि (3) पत्रकारिता (4) पत्रिका (6) पराङ्कुशाचार्य (2) पाण्डुलिपि (2) पालि (3) पुरस्कार (13) पुराण (2) पुरुषार्थोपदेश (1) पुस्तक (2) पुस्तक संदर्शिका (1) पुस्तक सूची (14) पुस्तकालय (5) पूजा (1) प्रत्यभिज्ञा शास्त्र (1) प्रशस्तपाद (1) प्रहसन (1) प्रौद्योगिकी (1) बिल्हण (1) बौद्ध (6) बौद्ध दर्शन (2) ब्रह्मसूत्र (1) भरत (1) भर्तृहरि (2) भामह (1) भाषा (1) भाष्य (1) भोज प्रबन्ध (1) मगध (3) मनु (1) मनोरोग (1) महाविद्यालय (1) महोत्सव (2) मुहूर्त (2) योग (6) योग दिवस (2) रचनाकार (3) रस (1) राजभाषा (1) रामसेतु (1) रामानुजाचार्य (4) रामायण (1) राशि (1) रोजगार (2) रोमशा (1) लघुसिद्धान्तकौमुदी (45) लिपि (1) वर्गीकरण (1) वल्लभ (1) वाल्मीकि (1) विद्यालय (1) विधि (1) विश्वनाथ (1) विश्वविद्यालय (1) वृष्टि (1) वेद (2) वैचारिक निबन्ध (22) वैशेषिक (1) व्याकरण (15) व्यास (2) व्रत (2) व्रत कथा (1) शंकाराचार्य (2) शतक (1) शरद् (1) शैव दर्शन (2) संख्या (1) संचार (1) संस्कार (19) संस्कृत (16) संस्कृत आयोग (1) संस्कृत गीतम्‌ (9) संस्कृत पत्रकारिता (2) संस्कृत प्रचार (1) संस्कृत लेखक (1) संस्कृत वाचन (1) संस्कृत विद्यालय (3) संस्कृत शिक्षा (4) संस्कृतसर्जना (5) सन्धि (3) समास (6) सम्मान (1) सामुद्रिक शास्त्र (1) साहित्य (1) साहित्यदर्पण (1) सुबन्त (7) सुभाषित (3) सूक्त (3) सूक्ति (1) सूचना (1) सोलर सिस्टम (1) सोशल मीडिया (2) स्तुति (2) स्तोत्र (11) स्त्रीप्रत्यय (1) स्मृति (11) स्वामि रङ्गरामानुजाचार्य (2) हास्य (1) हास्य काव्य (1) हुलासगंज (2) Devnagari script (2) Dharma (1) epic (1) jagdanand jha (1) JRF in Sanskrit (Code- 25) (3) Kahani (1) Library (1) magazine (1) Mahabharata (1) Manuscriptology (2) Pustak Sangdarshika (1) Sanskrit (2) Sanskrit language (1) sanskrit saptaha (1) sanskritsarjana (3) sex (1) Student Contest (1) UGC NET/ JRF (4)